BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 290/TB1 -CNHP ngày 20/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo Dải cao su lưu hóa Hyperstop DB-2519, rộng 25mm, dày 19mm, dài 5m/cuộn (mục 2- Tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH công nghiệp Vietstar;

Địa chỉ: Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội;

Mã số thuế: 0104215200

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052162132/A11 ngày 20/8/2015 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dải cao su không xốp đã lưu hóa, rộng 25mm, dày 19mm, màu đen

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dải cao su không xốp đã lưu hóa, rộng 25mm, dày 19mm, màu đen

thuộc 40.08 "Tấm, tờ, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.", phân nhóm "- Từ cao su không xốp:", phân nhóm 4008.21 "- - Dạng tấm, tờ và dải", mã số 4008.21.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH công nghiệp Vietstar (Xóm 9, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái