VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 376/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH, TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH YÊN BÁI

Ngày 27 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhđã thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo cácBộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, BanChỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồngchí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội8 tháng đầu năm 2013; thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nôngnghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xóa đói, giảm nghèo và một số đề nghị củaTỉnh; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Vũ VănNinh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, biểudương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong những năm qua và 8tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Tỉnh đã nỗ lực đạt được kết quả khátoàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúnghướng giữa phát triển kinh tế với chăm lo đời sống nhân dân; phát triển sảnxuất gắn với xóa đói, giảm nghèo, tốc độ giảm nghèo nhanh, nhất là các huyệnnghèo 30a. Độ che phủ rừng đạt khá (62%). An ninh chính trị và trật tự an toànxã hội được bảo đảm.

Triển khai các Nghị quyết của Trung ương nghiêmtức, đồng bộ, quyết liệt, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Trung ươngvào địa bàn. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới đã vào cuộc sống, đã làm tốt công tác tuyên truyền vềxây dựng nông thôn mới; xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách để triển khaichương trình; xuất hiện nhiều điển hình trong việc nhân dân tham gia và vậnđộng nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động đối vớicác chương trình xã hội hóa cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoànthiện kết cấu hạ tầng nông thôn và liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nôngdân theo hướng sản xuất hàng hóa. Hoàn thành công tác quy hoạch; số tiêu chínông thôn mới đạt được của các xã tăng thêm.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khókhăn, thách thức. Kết cấu hạ tầng còn thấp kém; cơ cấu kinh tế nặng về nôngnghiệp chưa có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều nơi vùng cao vẫn mang tính tự cung,tự cấp. Đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn, đặc biệt tỷlệ hộ nghèo có nơi tới 50%-60%.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giảipháp của Tỉnh đề ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thànhtốt, Tỉnh cần quan tâm một số nội dung sau:

1. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bềnvững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp,dịch vụ... thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển côngnghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp một cách bền vững; quan tâm tháo gỡ khókhăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng caochất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư. Tiến hành rà soát, điều chỉnh quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp, ưu tiên thực hiện các công trìnhtrọng điểm nhất là hệ thống giao thông.

2. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựngnông thôn mới cần huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường chỉ đạo thực hiệncác nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch và các đề án đã xây dựng, trong đó:

- Tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng quy hoạchvà thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, gắn quy hoạch hạ tầng vớiquy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung theo vùng, địa bàn trên cơ sở thực hiệntái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, liên kếttrong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, lựa chọn sản phẩm đầu ra gắn vớithị trường tiêu thụ, duy trì và nhân rộng mô hình nông thôn mới.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư, lồng ghép cácnguồn vốn, nhất là huy động sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp để cải tạolàm chuyển biến hạ tầng cơ bản cấp xã; chú trọng phát triển giao thông nôngthôn đi trước, mang tính đột phá.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATỈNH

1. Về xuất khẩu đá hoa trắng dạng khối đến hết năm2015: Tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lýnhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuấtkhẩu khoáng sản.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư cho Chương trình xây dựngnông thôn mới: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhthực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ; trong đó, ưu tiêncho các tỉnh miền núi phía Bắc.

3. Về hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng mớimột số cơ sở chế biến nông lâm sản trên địa bàn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét,giải quyết theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Trường hợp vượt thẩm quyền,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bổ sung nguồn vốn di dân ra khỏi vùng thiêntai cấp bách: Tỉnh lựa chọn những dự án cấp bách theo thứ tự ưu tiên để làmtrước, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đề xuất nguồn, mức vốn hỗ trợ cho Tỉnhthực hiện dự án thuộc Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư cho công trình nước sạch vàvệ sinh môi trường nông thôn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

6. Về xóa nợ cho số dư nợ không có khả năng thu hồithuộc dự án phát triển cây cà phê: Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương thựchiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9484/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về sắp xếp các lâm trường: Thực hiện theo Nghịquyết mới của Bộ Chính trị.

8. Về bố trí vốn cho Dự án đường từ thành phố YênBái kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đồng ý về chủ trương hỗ trợvốn cho Dự án để phát huy hiệu quả khi hoàn thành đường cao tốc Nội Bài - LàoCai và giảm tải quốc lộ 70; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với BộTài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướngChính phủ; trong đó, nghiên cứu phương án ứng trước vốn cho Tỉnh thực hiện theotiến độ của Dự án và hoàn trả sau năm 2015.

9. Về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội huyện đặcbiệt khó khăn Mù Cang Chải”: Tỉnh xây dựng Đề án, trên cơ sở có ý kiến của cácBộ, ngành liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tưthẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ràsoát, sửa đổi, hướng dẫn các địa phương thủ tục thanh quyết toán về Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản thủ tục hànhchính phủ hợp với đặc thù của từng vùng, miền nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Yên Bái và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, Thư ký PTTg Vũ Văn Ninh, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn