VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCHBỆNH NĂM 2013

Ngày 20 tháng 10 năm 2012, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị giao ban trựctuyến với các điểm cầu của 63 y ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương về Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch năm 2012 vàKế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 với Bộ trưởng BộY tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; đại diện các cơ quan trung ương: BanTuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy bancác vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Côngan, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoahọc và Công nghệ; đại diện các Đoàn thể: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữthập đỏ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Thầy thuốctrẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 63tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liênquan.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế về côngtác phòng, chống dịch bệnh năm 2012 và Kế hoạch phòng,chống dịch bệnh năm 2013, các ý kiến tham luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, đại diện Ủy ban nhân dân cáctỉnh: An Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Lai Châu và ý kiến của các đại biểu tham dự,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có kết luận như sau:

Bộ Y tế thời gian qua đã tích cực chỉđạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế ở mức thấp các trường hp tử vong. Chính phủ đánh giá cao cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ,viên chức ngành y tế, nhất là ngành y tế dự phòng.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế, các Bộ,ngành và địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo rà soát, đánh giá tìnhhình dịch bệnh năm 2012, xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnhnăm 2013, triển khai sớm, tích cực ngay từ đầu năm; trong đó sắp xếp, phân cấp,xác định nhiệm vụ trọng tâm, các khu vực nguy cơ; tập trung cao độ vào các hoạtđộng phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,Hồ Chí Minh đánh giá nghiêm túc tình trạng gia cầm nhập khẩu không rõ nguồngốc, có nguy cơ gây bệnh cúm và mất an toàn thực phm đượcđưa vào 2 thành phố năm 2012, phối hợp với các địa phương liên quan, Bộ CôngThương, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế xây dựngĐán ngăn chặn quyết liệt, hiệu quả việc tiêu thụ gia cầmnhập lậu tại 2 thành phố.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành vận dụngvà thực hiện các quy định của Chính phủ về chế độ tài chính, chế độ phụ cấpchống dịch được quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm2012, Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 và các quy định kháchiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ y tế thực hiện công tácphòng, chống dịch.

c) Tổ chức các đợt sinh hoạt sâu rộngtrong các địa phương, xác định các mặt mạnh, yếu, các hoạt động ưu tiện, cácđịa bàn trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chốngdịch.

d) Tổ chức tổng kết 25 năm thực hiệnchương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Bộ Y tế:

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt cáchoạt động phòng, chống dịch bệnh từ trung ương đến địa phương, trong đó tậptrung vào 4 bệnh dịch: Tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại. Tổ chứckiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch năm 2013 của tấtcả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

b) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đợt tổngkiểm tra trên toàn quốc, phân mức độ nguy cơ của các địa phương trong phòng,chống dịch bệnh; nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào các hoạt động sau:

- 5 việc cần làm đối với người dân:Rửa tay bằng xà phòng, ăn chín, uống sôi, ngủ màn, diệt loăng quăng;

- 3 công trình vệ sinh tại các hộ giađình: Nhà tắm, giếng nước, bể nước, nhà vệ sinh;

- 3 sạch đối với trẻ em: Ăn sạch, ởsạch, vui chơi sạch;

Xã nào, huyện nào, tỉnh nào có nguycơ cao cần được xác định tên rõ ràng và triển khai quyết liệt các giải pháp đểgiảm nhanh các nguy cơ trong năm 2013.

c) Rà soát thực trạng nhân lực, cơ sởvật chất toàn ngành y tế và đánh giá tình hình dịch bệnh, xem xét trình Chínhphủ:

- Đề án tăng cường năng lực hệ thốngy tế dự phòng trong đó có nâng cấp Trung tâm Y tế huyện;

Về việc có cần thành lập Ủy ban quốcgia phòng, chống dịch, bệnh hay không, Bộ Y tế cần cân nhắc với Ủy ban quốcgia, Ban Chỉ đạo liên ngành quốc gia phục vụ cho ngành y tế đã được thành lập đđảm bảo hiệu quả thực tế các Ủy ban này.

- Chiến lược quốc gia y tế dự phòngđến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

d) Phối hợp với Bộ Tài chính quy địnhdanh mục cụ thể các nội dung hoạt động đặc thù của y tế dự phòng, từ đó rà soátlại các quy định, hướng dẫn chung cho hoạt động y tế dự phòng, xác định cụ thểcác nguồn kinh phí, các đơn vị được nhận ngân sách chi cho công tác y tế dựphòng thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội quy định chi ngân sáchcho y tế dự phòng.

đ) Phối hợp với Bộ Thông tin vàTruyền thông xây dựng kế hoạch, các nội dung trọng tâm truyền thông phòng,chống dịch bệnh.

e) Hướng dẫn các địa phương tổ chứctổng kết 25 năm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương, BộCông an chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương kiểm soát chặt chẽ gia cầm nhập lậu.Đặc biệt, trong tháng 12 năm 2012 chấm dứt tình trạng tiêu thụ gia cầm nhập lậutại chợ đầu mối Hà Vĩ (Hà Nội).

b) Tổ chức giám sát chặt chẽ tìnhhình dịch trên đàn gia cầm, thủy cầm, đàn chó để phát hiện sớm, xử lý triệt để dịch cúm gia cầm, dại đồng thời phối hợp với ngành y tế triểnkhai các biện pháp phòng chống lây truyền sang người.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Đầu mối đánh giá thực trạng hoạtđộng y tế học đường tại các trường học; tổ chức xếp hạng công tác y tế họcđường tại các đơn vị giáo dục.

b) Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng đềán bố trí cán bộ y tế chuyên trách, bán chuyên trách tại các cơ sở giáo dục.

5. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính:

Phối hợp với Bộ Y tế rà soát lại cácđịnh mức chi cho các hoạt động phòng, chống dịch; bsungcác định mức chi còn chưa được nêu trong các quy định hiện hành; hướng dẫn cácđịa phương thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong phòng, chống dịch.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạotăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ytế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tàichính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ CôngThương cùng các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chữ thập đỏ Việt Nam, Nông dân Việt Nam, Cựu chiến binh, Thầy thuốc trẻ;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ