VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 378/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN SỐ

Ngày 24 tháng 9 năm 2013, tại Hà Nội, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dânsố. Tham dự Hội nghị có: đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Nộivụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, BanTuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban quốc gia về Người caotuổi Việt Nam, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Kế hoạch hóa giađình Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộcBộ Y tế; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Sở Y tế, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóagia đình; đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế tại ViệtNam; đại diện một số cơ quan thông tin, báo chí ở trung ương và thành phố HàNội.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế về tổng kết 10 nămthực hiện Pháp lệnh dân số, phát biểu của Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợpquốc tại Việt Nam, ý kiến tham luận của các đại biểu, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Ngay từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷtrước, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được Đảng, Nhà nước ta quantâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản về dân số và kế hoạch hóa gia đình đầutiên - đó là Quyết định số 216/CP ngày 26 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chínhphủ quy định về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Từ đó đến nay, qua mỗi giai đoạnphát triển của đất nước, Nhà nước ta cũng đã nhiều lần hoàn thiện quy định phápluật về dân số và kế hoạch hóa gia đình vào các năm 1970 (Quyết định số 94/CP ngày 13 tháng 5 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ), năm 1988 (Quyết định số 162/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng), đặc biệt Pháp lệnhDân số năm 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiđể đáp ứng yêu cầu thực tiễn, củng cố gia đình ở nước ta. Pháp lệnh dân số làbước tiến bộ cơ bản, đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chính sách củaĐảng về dân số và phù hợp với xu thế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủnghĩa ở Việt Nam. Chính phủ khẳng định, dân số là vấn đề của quốc gia, việcsinh con không phải chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình mà là vấn đề có ýnghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của đất nước trong hiện tại vàtương lai.

Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số, công tác dânsố - kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, nổi bật là:(1) số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (tổng tỷ suất sinh)đã giảm mạnh từ 6,4 con năm 1960 xuống 2,28 con năm 2002 và xuống 2,05 con năm2012; từ năm 2006 đến nay, đã đạt mức sinh thay thế và duy trì dưới mức thaythế (dưới 2,1 con/ một phụ nữ). (2) Việc duy trì mức sinh hợp lý sẽ giúp ViệtNam kéo dài giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” trong nhiều năm tới - là một lợi thếcủa Việt Nam, cung cấp nguồn lao động dồi dào cho sự phát triển kinh tế - xãhội của đất nước. (3) Mặc dù điều kiện kinh tế của đất nước vẫn còn nhiều khókhăn, nhưng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng từ 40 tuổi năm 1960lên 73 tuổi năm 2010, bình quân mỗi năm người Việt Nam sống lâu thêm 0,6 tuổi.(4) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới một tuổi giảm từ 21‰ năm 2003 xuống còn 15,8‰năm 2012. (5) Tỷ số tử vong bà mẹ giảm từ 85/100.000 trẻ em sinh ra sống năm2003 xuống còn 68/100.000 trẻ em sinh ra sống năm 2010. Để đạt được những thànhtựu này, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cảnước, còn có sự giúp đỡ quý báu của các nước, các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, công tác dân số còn gặp một số khó khăn,thách thức sau đây: (1) Tổng tỷ suất sinh tuy đã đạt 2,05 con/một phụ nữ, nhưngcòn rất khác nhau giữa các vùng, miền, địa phương. (2) Mất cân bằng giới tínhkhi sinh còn ở mức cao, tỷ số giới tính khi sinh năm 2012 ở mức 112,3 trẻ sơsinh trai/100 trẻ sơ sinh gái và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên mức 115/100 vàonăm 2020. (3) Tỷ suất tử vong trẻ em dưới một tuổi và tỷ số tử vong bà mẹ cònrất cao ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. (4) Việc tổ chức dịch vụ hỗ trợ,chăm sóc người cao tuổi chưa phát triển, mới chỉ ở một số thành phố lớn, nơi cóđiều kiện kinh tế - xã hội phát triển.

2. Về nhiệm vụ công tác dân số trong thời gian tới,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu:

a) Bộ Y tế, khi xây dựng dự án Luật dân số cũng nhưchính sách dân số, phải có tầm nhìn xa, trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đượcđúc rút sau hơn 50 năm thực hiện chương trình dân số của Việt Nam và sau 10 nămthực hiện Pháp lệnh dân số; tiếp thu các bài học kinh nghiệm của quốc tế, kể cảcác bài học thành công và không thành công như ở Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc,Trung Quốc... Xây dựng hệ thống chính sách dân số hướng tới gia đình có haicon; duy trì và kéo dài giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” đến năm 2061 - kỷ niệm100 năm ngày Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết định đầu tiên về chính sách dânsố; có chính sách hỗ trợ gia đình có con tuổi mẫu giáo; tăng cường xây dựng khuvui chơi, giải trí cho nhân dân, trong đó chú trọng trẻ em và người cao tuổi.Việc duy trì lực lượng lao động ở một quy mô phù hợp là điều rất cần thiết, làmột lợi thế của quốc gia trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trong khi xây dựngchính sách dân số, cần lưu ý và dự báo xu hướng phát triển đất nước về kinh tế- xã hội, về những tiến bộ của khoa học - công nghệ, về môi trường cũng như vềvăn hóa, phong tục, tập quán, thói quen của người dân liên quan tới việc sinhcon.

b) Theo truyền thống của người Việt Nam, con sẽchăm sóc bố, mẹ lúc cao tuổi. Vì vậy, ngành Y tế cần phối hợp với ngành Giáodục và Đào tạo trong việc xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy về giáo dụccông dân, trong đó có nội dung về hạnh phúc gia đình, để trẻ em có ý thức ngaytừ bậc học phổ thông, phấn đấu làm một công dân tốt, làm bố, mẹ tốt, làm con cóhiếu trong gia đình sau này.

c) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam đưa nội dung gia đình có hai con, hạnh phúc vào Cuộc vận động “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Trung ương Hội Người cao tuổi VN;
- Tổng cục Dân số - KHHGĐ, thuộc Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, PL, TH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định