VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆNCHỈ THỊ SỐ 06/2008/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓUY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔQUỐC

Ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại Hà Nội, đồng chíNguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì vàchỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dântộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Chỉ thị số 06) doỦy ban Dân tộc, Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an phối hợp tổ chức. Thamdự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, TâyNam Bộ, Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ, Quốcphòng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông,Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân 52 tỉnh, thành phố có đông đồngbào dân tộc thiểu số sinh sống. Sau khi nghe đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo Tổng kết5 năm thực hiện Chỉ thị số 06, ý kiến của các đại biểu và phát biểu của đạidiện người có uy tín ở một số địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kếtluận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong 5 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã cónhiều cố gắng tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị 06 trong điều kiện kinhtế xã hội còn khó khăn, Các nội dung của Chỉ thị đã được triển khai đồng bộ,thực sự đi vào cuộc sống tại các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinhsống. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốđã có những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miềnnúi; là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh, gương mẫu, đi đầutrong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nòng cốt, hạt nhân tích cựctrong các phong trào bảo vệ an ninh, xây dựng đời sống mới; thực sự trở thànhcầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào dân tộc thiểu số, đã đónggóp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơsở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân bảo đảm an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhữngtồn tại, bất cập. Ở một số địa phương, nhận thức của cấp ủy, chính quyền vềngười có uy tín chưa thực sự đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức về công tác đối vớingười có uy tín; công tác vận động chưa thường xuyên, nội dung, hình thức vậnđộng chưa linh hoạt, có nơi chưa phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán củađồng bào dân tộc; chưa kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cáccấp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉthị; kinh phí cấp cho công tác vận động phát huy vai trò người có uy tín cònthiếu, còn chậm.

Hiện nay, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đềdân tộc tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ, chống phá cách mạng.Chúng đã và đang thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc để chia rẽ khối đạiđoàn kết dân tộc, trong đó chúng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phậnđồng bào hòng lôi kéo, kích động đồng bào chống phá chế độ, Đảng, Nhà nước. Trongbối cảnh đó, việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộcthiểu số càng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc giữ ổn định chínhtrị, xã hội, an ninh, an toàn cho đồng bào, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cácbộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thịsố 06, phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tổ quốc. Tập trung làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Namvà các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh chỉ tiêu bình chọn ngườicó uy tín theo tinh thần Chỉ thị 06; chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiệntốt chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc cung cấp thông tin vàtạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vựcđời sống xã hội.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cấpủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thờiphát hiện và tham mưu, đề xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 06

2. Các cấp ủy đảng, chính quyềncần tạo sự thống nhất cao về nhận thức về vị trí, vai trò của người có uy tíntrong đồng bào các dân tộc thiểu số; cần làm tốt hơn nữa công tác vận độngngười có uy tín và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, sự quảnlý của chính quyền. Các cơ quan công an, dân tộc, dân vận, mặt trận làm nòngcốt, phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành chức năng quan tâm thực hiện chế độ,chính sách đối với người có uy tín; tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tínphát huy vai trò của mình; có các hình thức vận động, phù hợp; thực hiện tốtviệc đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm của các vùng, miền và phong tục,tập quán của đồng bào các dân tộc.

3. Các cấp ủy, chính quyền địaphương trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06,cần hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai nhiệm vụ; tiếptục phát huy và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong đội ngũnhững người có uy tín trong đồng bào trên tất cả các mặt phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

4. Ủy banDân tộc và Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chi tiết việc thựchiện Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín và chỉ đạotổ chức bình chọn và phê duyệt danh sách người có uy tín để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW (để báo cáo);
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
-
Ủy ban Dân tộc;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM;
- Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ);
- Tổng cục An ninh II(Bộ Công an);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: V.III, TH;
- Lưu: VT, NC(03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng