BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2855/TB-PTPL ngày 25 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép dập phế liệu (Mục 1 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Việt Xanh.

Địa chỉ: Lô N1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương

MST: 3700671231

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10065872645/A12 ngày 04/12/2015 tại Chi cục Hải quan KCX Linh Trung (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó; được tạo thành trong gia công dập nguội thép.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim, chưa được ép thành khối hay đóng thành kiện, bánh, bó; được tạo thành trong gia công dập nguội thép.

Thuộc nhóm 72.04 “Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép”, phân nhóm “- Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim”, mã số 7204.29.00 “-- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện kinh doanh mua bán phế liệu theo quy định mới nhất hiện nay ?

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCX Linh Trung (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ môi trường Việt Xanh; (Đ/c: Lô N1, đường N8, KCN Nam Tân Uyên, Tân Uyên, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái