BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 388/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CHUNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ: CỤC ĐBVN, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 6 VÀ BAN QUẢN LÝ CDA ĐƯỜNG SẮT

Ngày 27/08/2008, tại văn phòng Bộ, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp bàn về phương án xây dựng trụ sở chung của các Đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý các dự án đường sắt, tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính; Cục QLXD&CLCTGT; Cục Đường bộ Việt Nam; Ban Quản lý dự án 6; ban Quản lý các dự án đường sắt và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 6 báo cáo về các nội dung liên quan đến phương án xây dựng trụ sở chung của các Đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý các dự án đường sắt, tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng với các ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận:

1. Để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước – Bộ Giao thông vận tải đồng ý để Cục Đường bộ Việt Nam cùng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một nhà làm việc với Ban Quản lý dự án 6 và Ban QLCDA đường sắt tại Ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội – với tên gọi “Nhà Điều hành QLDA đường sắt, Quản lý đường bộ 6 và Cục Đường bộ Việt Nam”;

2. Ủy quyền Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 6) lập dự án điều chỉnh và thực hiện nhiệm vụ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, đúng thể chế hiện hành;

3. Giao vụ Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có văn bản trình các cấp có thẩm quyền để được phép bán đấu giá trụ sở cũ của Cục Đường bộ Việt Nam tại 106 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội – lấy kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở chung theo dự án điều chỉnh. Đồng thời hướng dẫn Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu giá nhà và quyền sử dụng đất.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long