VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỪ ĐẦUNĂM 2013 ĐẾN NAY VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, đồng chíNguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tưng Chính phủ, Trưởng Ban Chđạo 138/CP đã làmviệc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác phòng,chống tội phạm từ đầu năm 2013 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.Tham dự buổi làm việc vi Phó Thủ tướng có đại diện lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa ánnhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnhđạo Công an thành phố báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm 10 thángđầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; ý kiến bổ sung của lãnh đạoThành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Với vị trí là đô thị đặc biệt, trung tâmkinh tế - văn hóa quan trọng của cả nước, dân số lớn nhấtcả nước, nên thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểmcủa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Năm 2013, có nhiều nhân tố tác động làmgia tăng các loại tội phm, nhưng thành phố Hồ Chí Minh đãcó nhiều cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặtcông tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế, làmgiảm một số loại tội phạm, nổi bật là:

- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thànhphố đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thốngchính trị và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảmbảo an ninh, trật tự.

- Chỉ đạo mcácđợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với tộiphạm có tổ chức, loại tội phạm nghiêm trọng; phối hợp chặt chẽ vi các địa phương giáp ranh và các địa phương trọng điểm phía Bắc trongđấu tranh với các băng, nhóm tội phạm.

- Các cấp, các ngành, đoàn thể thànhphố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động nhân dân tham giaphát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng, phát triển nhiều mô hình hiệu quả về tựquản, tự phòng của nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trậttự ở cơ sở và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Lực lượng Công an thành phố đã chủđộng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh vi từng loạitội phạm; tổ chức tuần tra và phối hợp vi các đơn vị quânđội và lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an tuần tra, mật phục ngăn chặn hoạtđộng của tội phạm tại các khu vực, tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp, địa bàngiáp ranh. Lực lượng Hải quan thành phố đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán,vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới bằng đường hàngkhông.

2. Vềtồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Về tồn tại, hạn chế:

- Tình hình tội phạm trên địa bànThành phố vẫn diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự tăng 2,9%, nht là tội phạm trộm cp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cý gây thương tích, hiếp dâm,bắt cóc trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, tội phạm có tính chất băng nhóm;tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm chưađạt chỉ tiêu Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội đề ra; số vụ án tạm đìnhchỉ chiếm tỷ lệ cao; việc tấn công trấn áp chưa thực sự đủ mạnh để làm cho tộiphạm khiếp sợ, chùn tay.

- Công tác tuyên truyền, vận độngtoàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là đối với người dân vào thànhphố làm việc, sinh sống nhưng chưa có hộ khẩu thường trúchưa sâu rộng; việc phối hp quản lý, giáo dục, cảm hóa cácloại đối tượng hình sự còn hạn chế, nhất là đối tượng đã chấp hành xong án phạttù về địa phương, thanh, thiếu niên hư; một bộ phận quần chúng vẫn còn biểu hiệnvô cảm với tình hình tội phạm.

b) Nguyên nhân

- Công tác quản lý nhà nước về anninh, trật tự của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập, chưa theo kịp quymô, tốc độ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền,các ngành, đoàn thể, nhất là ở cơ schưa thực sự quan tâmchđạo sâu sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạnxã hội; một số cán bộ, đảng viên chưa làm hết trách nhiệm, còn có biểu hiện coicông tác phòng, chống tội phạm là trách nhiệm riêng của lực lưng Công an; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ anninh Tổ quốc còn chưa được đồng đều, mạnh mẽ.

- Vai trò của các cấp chính quyền,các tổ chức đoàn thể trong phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhândân chưa kịp thời, triệt để. Công tác quản lý những người chưa đăng ký hộ khẩu thường trú, công nhân, thanh thiếu niên không tham giasinh hoạt ở các tổ chức đoàn thể còn nhiều hạn chế.

- Công tác quản lý nhà nước và việcxây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnhvực tư pháp hình sự chưa đầy đủ, bất cập, ảnh hưởng đếnhiệu quả công tác đu tranh phòng, chống tội phạm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜIGIAN TỚI

Để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tựtrên địa bàn Thành phố, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, trong thờigian tới Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo 138 Thành phố cần tập trungchỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốtChỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết số 09/CP và Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ,không để tình trạng buông lỏng, thiếu trách nhiệm, bảo kê, tiếp tay, dung túngcho tội phạm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền vàthủ trưởng Công an các cấp, thực hiện nghiêm túc Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trvềxử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

2. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xãhội, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ s; kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội vi phòng ngừanghiệp vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thốngchính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức sơ kết,tổng kết thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị để đánh giá, rút kinh nghiệm, đềra giải pháp triển khai có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

3. Chấn chỉnh, khắc phục ngay nhữngsơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước van ninh,trật tự, nht là các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dphát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; mở rộng các điểm điều trị nghiệnma túy bng Methadone, làm giảm số người nghiện ma túy;nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ số đốitượng tiềm ẩn khả năng phạm tội (những người có tiền án, tiền sự, nghiện matúy...).

4. Duy trì và nâng cao hiệu quả phốihợp với các địa phương, nhất là các địa bàn giáp ranh và địa phương trọng điểmphía Bắc; phối hợp giữa các lực lượng thuộc Công an thành phố vi các đơn vị liên quan của Bộ Công an và quân đội trong tuần tra, kiểmsoát phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm.

5. Rà soát các băng, nhóm hoạt độngcó tổ chức, chuyên nghiệp trên địa bàn và hoạt động di động để kịp thời có biệnpháp phòng ngừa, đấu tranh. Tập trung lực lượng tiếp tục mở các đợt cao điểmtấn công, trấn áp với các biện pháp mạnh làm cho tội phạm phải chùntay, khiếp sợ, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bìnhyên cho nhân dân, nhất là các dịp lễ, tết. Cần tập trungxử lý các loại tội phạm cướp, cướp của giết người, trộm cắp tài sản, đặc biệttội phạm có tính chất băng nhóm "xã hội đen"...

6. Quan tâm xây dng lực lượng Công an thành phố thật sự trong sạch,vững mnh, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm,không làm ngơ, bảo kê, tiếp tay, dung túng tội phạm. Nhân rộng các mô hình hiệuquả về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường tuyên truyền,giới thiệu các mô hình, gương ngưi tốt, việc tốt trongphòng, chống tội phạm, góp phần xây dng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liênquan biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để b/c);
-
Các Bộ, ngành là Thành viên BCĐ 138/CP ;
- Thường trực Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng cục VI (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, V.III, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng