VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 388/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈĐẠO QUỐC GIA 1237 TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN ĐỀÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ; THỐNG NHẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜIGIAN TỚI

Ngày 17 tháng 9 năm 2014, tại Bộ Quốc phòng, đượcsự ủy quyền của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237,đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởngban Thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đểđánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệtsĩ thời gian qua, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các Bộ,ngành là Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốcphòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin vàTruyền thông, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương,Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốcgia 1237 báo cáo tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ, nhiệm vụ chủ yếu và kế hoạch đến hết năm 2014 và thời gian tớicủa Ban Chỉ đạo Quốc gia; ý kiến tham luận của các Ủy viên Ban Chỉ đạo, đạidiện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và đại biểu dự hội nghị, đồngchí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng banThường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Về kết quả triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua của Ban Chỉ đạo:

Qua gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án tìmkiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, các Bộ, ngành, địaphương, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính; các cơquan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Vănphòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn vàkế hoạch thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công.

28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã banhành Chỉ thị, Chương trình hành động thực hiện Đề án; 7/7 quân khu, 63/63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổchức thực hiện, tổ chức tập huấn và triển khai Đề án. Công tác tuyên truyềntiếp tục được duy trì và tăng cường tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việcvận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩđược các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác giải mã ký hiệu, phiênhiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh cơ bản được hoàn thành. Công tác tổ chứctìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực; việc tìm kiếm trongnước được đẩy mạnh; đã tìm kiếm quy tập được 1.317 hài cốt liệt sĩ (Lào: 226;Campuchia: 592; trong nước: 499). Hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ được mở rộng và tăng cường. Kết quả triển khai thực hiện Đề án tại cácđơn vị, địa phương đã đạt được kết quả bước đầu; đáp ứng một phần nguyện vọngcủa thân nhân liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương.

Ban Chỉ đạo Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực,tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương,của các cơ quan, đơn vị thời gian qua bước đầu đã thực hiện tốt các nhiệm vụcủa Đề án này.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khẩn trươngkhắc phục như: Công tác tập huấn, triển khai thực hiện Đề án của các địa phươngcòn chậm so với quy định, một số nơi chưa triển khai đến cơ sở (Thái Nguyên, HàGiang, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh,Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh). Một số đơn vị, địa phương(nhất là ở cơ sở xã, phường, quận, huyện) cán bộ làm công tác chính sách còn cóbiểu hiện, thái độ chưa tốt đối với một số trường hợp người đến cung cấp thôngtin về mộ liệt sĩ. Công tác tuyên truyền tuy có nhiều cố gắng song việc triểnkhai chưa thường xuyên. Nhiệm vụ bố trí cán bộ chuyên môn, tăng cường quân số ởmột số đơn vị quân đội còn chậm; công tác thông tin, khảo sát về tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ trong nước chưa đồng bộ; việc bảo đảm trang bị, phương tiệncho các Đội chuyên trách, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp chưa đượctriển khai thực hiện hoặc triển khai chưa đầy đủ theo Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chínhsách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ.

Những hạn chế nêu trên là do: Ở một số địa phương,đơn vị nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cấp ủy, chỉ huy đơn vị về chủtrương và quy định mới trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưađầy đủ, chưa được quan tâm đúng mức; việc triển khai thực hiện Đề án chưa sâu,chưa phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan tham mưu; công tác kiểm tra, đôn đốcthực hiện chưa thường xuyên.

2. Để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đề nghị cácBộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụtrong báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã nêu, với tư tưởng chỉ đạo: “Tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời quan tâm,coi trọng công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc tìm kiếm, quy tập hài cốtliệt sĩ ở nước ngoài. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương cáccấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huysức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”. Tập trung thực hiệncó hiệu quả các nội dung sau đây:

a) Bộ Quốc phòng

- Hoàn thiện, khẩn trương chuyển giao kết quả giảimã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc,bảo vệ Tổ quốc cho các đơn vị, địa phương để hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệtsĩ; hoàn thiện nhập cơ sở dữ liệu, lập bản đồ GIS phục vụ tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ thuận lợi, hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường quân sốcho cơ quan chính sách các cấp theo Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 12 tháng 12 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩtừ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các quân khu và cơ quanthường trực Ban Chỉ đạo các cấp quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện các nhiệmvụ đã xác định; bổ sung nhiệm vụ, điều chỉnh biên chế các Đội chuyên trách đápứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí quân độităng dung lượng, thời lượng các chương trình phục vụ công tác tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ; chỉ đạo xây dựng Chương trình “Đi tìm đồng đội”, phát sóngtrên Đài Truyền hình Việt Nam vào quý IV năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao sớm thực hiệný kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp tác với phía Hoa Kỳ (theocông văn số 1576/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính: kiến nghị Thủtướng Chính phủ về cơ chế đặc thù mua ô tô chuyên dụng trang bị cho các độichuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quânkhu, cấp tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; nghiên cứu, hướng dẫn cụ thểnhững nội dung chi phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập; báo cáo Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng ngân sách phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ(kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ,mua ô tô...) theo Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổchức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đấuthầu theo quy định của pháp luật việc mua sắm trang thiết bị chính Dự án đầu tưnâng cấp Trung tâm giám định ADN thuộc Viện Pháp y Quân đội để thực hiện nhiệmvụ của Đề án 150. Chỉ đạo cơ quan chức năng (Cục Quân y) tăng cường hợp tácquốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, giám định ADN phục vụ công tácxác định thông tin về hài cốt liệt sĩ.

b) Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin vàTruyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, cáccơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tăng thời lượng, dung lượng và hiệuquả tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tổng cụcChính trị xây dựng Chương trình “Đi tìm đồng đội” và bố trí lịch phát sóng vàoquý IV năm 2014.

c) Bộ Ngoại giao

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng sớm thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp tác với phía Hoa Kỳ (theo công vănsố 1576/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu đềxuất chủ trương mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Trung Quốc, TháiLan; mở rộng quan hệ, trao đổi và khai thác thông tin về liệt sĩ với các tổchức, cá nhân của Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Philippines.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ và nghĩatrang liệt sĩ, chuyển giao kết quả cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tíchhợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cácđịa phương phối hợp với các Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩtổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt trước khi an táng.

đ) Bộ Tài chính

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướngChính phủ về cơ chế đặc thù mua ô tô chuyên dụng trang bị cho các đội chuyêntrách quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp Quân khu,cấp tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tăng ngânsách phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (kinh phí xây dựng cơsở dữ liệu, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mua ô tô...) theoQuyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làmnhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

e) Các Bộ, ngành liên quan và Trung ương Hội Cựuchiến binh Việt Nam

Tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm trathuộc phạm vi chức năng được quy định trong Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quytập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

g) Ban Chỉ đạo 1237 các Quân khu, Ban Chỉ đạo 1237các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổchức thực hiện đồng bộ Đề án 1237 đến cấp cơ sở. Kết hợp chặt chẽ quá trìnhtriển khai Đề án với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin và tậptrung tìm kiếm, quy tập theo địa bàn đã xác định.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 1237 các cấpvà cơ quan Thường trực; phân công nhiệm vụ của từng cơ quan, từng thành viênBan Chỉ đạo; bổ sung cán bộ chuyên môn, điều chỉnh biên chế lực lượng tìm kiếm,quy tập; kiểm tra việc thực hiện theo phạm vi được phân công.

h) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác tổ chức chính trị - xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cáchội viên, đoàn viên tích cực tham gia và đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về mộliệt sĩ.

i) Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đônđốc việc tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công; tăng cường kiểm tra,giám sát; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ban Chỉ đạoQuốc gia) vào tháng 12 năm 2014.

k) Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia1237

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng của các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, ban hành văn bản hướngdẫn thực hiện những nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện Đề án và hợptác quốc tế với một số nước có liên quan về việc cung cấp thông tin quân nhânhy sinh, mất tích trong chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm việc tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm travà báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, cơquan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ.

- Hoàn thiện báo cáo của Ban Chỉđạo, gửi các Ủy viên, các Bộ, cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo 1237 các cấp đểcùng thống nhất thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Trung ương Hội LHPN Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Thành viên BCĐ quốc gia 1237;
- Văn phòng BCĐ quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHQT, TKBT, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b), md

KT. BỘ TRƯỞNG,CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định