BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng,kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóaxuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng tại thông báo số 390/TB1 -CNHP ngày 07 tháng 12 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Gối chậu bằng thép cấu kiện của cầu loại EMD 35000KN +/- 100/20. Hàng mới 100%. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh.

Địa chỉ: 535 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

MST: 0102740677.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10060191810/A11 ngày 23/10/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Gối cầu, được làm chủ yếu bằng thép.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gối cầu, được làm chủ yếu bằng thép.

Thuộc Nhóm 73.08 “Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm 7308.90 “- Loại khác”, phân nhóm “-- Loại khác”, mã số 7308.90.99 “--- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KVII (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Kinh doanh thương mại quốc tế Nam Anh; (Đ/c: 535 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXKK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái