BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/TB-TCHQ

Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cửa Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 ca Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP.HChí Minh) tại thông báo số 2209/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cao su tng hợp Butadiene rubber B-65HA (BLK) (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Tân Thành Phú Mỹ (Việt Nam). Địa chỉ: Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700358935

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054811245/A12 ngày 10/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài KCN - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hn hợp cao su isobutylen-isopren, muội carbon và oxit silic

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Hn hợp cao su isobutylen-isopren, muội carbon và oxit silic

thuộc nhóm 40.05 “Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tm, lá hoặc dải”, phân nhóm 4005.10 “- Hỗn hợpvới muội carbon hoặc silica ”, mã số 4005.10.90 - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cập nhật mới nhất


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);- Chi cục Hải quan quản lý hàng XNK ngoài KCN(Cục Hải quan tnh Bình Dương);- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;- Công ty TNHH Tân Thành Phú Mỹ (Việt Nam);(Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương)- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái