BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3919/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾTQUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày20/11/2012;

Căn cNghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một sđiều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định vviệcphân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dn vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhu và quản lý thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hànghóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểuthuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khuưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ shồ sơđề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị ngày 24/02/2014 do Công ty TNHH TM DVGN Lê Hòa, mã số thuế 0303746206 cung cấp và công văn số 641/HQHCM-TXNK ngày3/3/2014 của Cục Hải quan TP. H Chí Minh;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quảxác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại; Lõi thép stator & lõi thép rotor (chưa quấn dây, chưa mài ép tiện).

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Lõi thép stator & lõi thép rotor (chưa quấn dây, chưa mài ép tiện); để quấn dây đồng; linh kiện sử dụng cho motor

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: I Hsin Machine Co.,Ltd.

2. Tóm tắt mô t hàng hóa được xác định trước mã số:

- Tên gọi: Lõi thép stator và lõi thép rotor

- Công dụng: Dùng để lắp ráp động cơ điện (bộ phận của động cơ đin) có công suất dưới 10.000KW.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại; Lõi thép stator và lõi thép rotor

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng; Lõi thép stator và lõi thép rotor dùng để lắp ráp động cơ điện (bộ phận của động cơ điện) có công suất dưới 10.000KW.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: I Hsin Machine Co.,Ltd., Đài Loan.

thuộc nhóm 85.03 Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại máy thuộc nhóm 85.01 hoặc 85.02; mã số 8503.00.10 - Các bộ phận dùng để sản xuất động cơ điện thuộc nhóm 85.01; các bộ phận của máy phát đin thuộc nhóm 85.01 hoặc 85.02 có công suất từ 10.000 kw trở lên, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH TM DV GN Lê Hòa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Công ty TNHH TM DV GN Lê Hòa
(4 Võ Văn Kiệt, p. Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM);
- Cục HQ các tnh, thành phố (đ t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường