BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 392/TB-BCĐVNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG, TRƯỞNG BAN CHỈĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM, TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦABAN CHỈ ĐẠO

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, tạiVăn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạoTái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Ban Chỉ đạo), đã chủ trìbuổi làm việc của Ban Chỉ đạo cho ý kiến về tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo vànghe tổng quan về đầu tư và sản xuất, tài sản và công nợ, doanh nghiệp và ngànhnghề kinh doanh, phương án tái cơ cấu do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam(Tập đoàn) báo cáo. Tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Hồ ThịKim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Lê Đức Thúy, Chủ tịch Ủy ban giámsát tài chính quốc gia, đồng chí Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tếcủa Quốc hội, đồng chí Trương Đình Tuyển, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sáchtài chính tiền tệ quốc gia.

Sau khi nghe ý kiến của Phó Thủtướng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hoàng Trung Hải, các thành viên Ban Chỉ đạo và ýkiến các chuyên gia về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viênBan Chỉ đạo, thành lập các Tổ công tác, bộ phận điều phối giúp việc Ban Chỉ đạovà về báo cáo tổng quan của Tập đoàn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủNguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo do Thủ tướngChính phủ thành lập theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 81-KL/TW ngày6 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Namđể nghiên cứu, đề xuất, triển khai, thực hiện các chính sách, biện pháp xử lýđể sớm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

2. Để triển khai nhiệm vụ đượcgiao, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo dành thời gian thích đáng thực hiệnnhiệm vụ với phương châm: “Khẩn trương, quyết liệt, phù hợp pháp luật Việt Namvà thông lệ quốc tế, giải quyết đồng bộ” để tạo ra được quyết tâm chính trị,thống nhất tư tưởng; đưa ra được phương án tái cơ cấu khả thi; đề xuất xử lýnghiêm minh, công bằng, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, các khuyếtđiểm yếu kém, sai phạm.

3. Giao Văn phòng Chính phủ dựthảo trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Công thương làmthành viên Ban Chỉ đạo; hoàn thiện Quyết định về tổ chức hoạt động của Ban Chỉđạo, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Ban Chỉđạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; thành lập các Tổ công tác và Bộ phận điều phốigiúp việc Ban Chỉ đạo, như sau:

- Tổ công tác tái cơ cấu tổchức, sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ đề xuất, theo dõi thực hiện các giải pháptái cơ cấu tổ chức quản lý, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sảnxuất, kinh doanh.

- Tổ công tác tái cơ cấu tàichính có nhiệm vụ đề xuất, theo dõi thực hiện các giải pháp cân đối tài chính,đàm phán xử lý nợ, đảm bảo nguồn trả nợ, vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầutư; giám sát việc sử dụng các nguồn vốn nhà nước bổ sung cho Tập đoàn và cáckhoản tín dụng mới.

- Bộ phận điều phối có nhiệm vụgiúp Ban Chỉ đạo tổ chức công việc bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao theoQuyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài những việc nêu trên, mộtnhiệm vụ chung rất quan trọng là các Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, thẩmđịnh các báo cáo, đề án do Tập đoàn xây dựng trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo xemxét, thông qua để Tập đoàn trình Thủ tướng Chính phủ và cơ quan nhà nước cóthẩm quyền xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệptàu thủy Việt Nam hoàn thiện báo cáo trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải và các thành viên Ban Chỉ đạo, chuẩn xác số liệu, báo cáochính xác thực trạng về đầu tư và sản xuất, về tổ chức và hoạt động của doanhnghiệp, ngành nghề kinh doanh, về tài sản và công nợ theo tinh thần công văn số 5634/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 8 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ, đề xuất phươngán và các giải pháp đồng bộ, có thứ tự ưu tiên cấp bách để thực hiện.

5. Yêu cầu các Tổ công tác vàcác thành viên Ban Chỉ đạo trước ngày 25 tháng 8 năm 2010 hoàn thành các côngviệc sau để báo cáo tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo:

a) Các Tổ công tác:

+ Hướng dẫn Tập đoàn xây dựngbáo cáo; rà soát, thẩm định báo cáo của Tập đoàn với các nội dung nêu trên theonhiệm vụ được phân công.

+ Kiểm tra, đánh giá việc thựchiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủvề việc tái lập cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; đề xuất các giảipháp tháo gỡ vướng mắc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Đề xuất giải pháp hỗ trợ tíndụng chủ tàu trong nước của Tập đoàn để Tập đoàn thực hiện được các hợp đồng đãký, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên (các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng).

b) Bộ trưởng Bộ Tài chính, thànhviên Ban Chỉ đạo:

- Báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạothông qua để trình Thủ tướng Chính phủ việc tạm ứng vốn điều lệ cấp bù cho Tậpđoàn trên nguyên tắc Nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho Tập đoàn hoạt động. Việcrà soát điều chỉnh vốn điều lệ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phươngán xử lý, đàm phán trả nợ các chủ nợ nước ngoài phù hợp pháp luật Việt Nam vàthông lệ quốc tế.

c) Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo việc rà soát, đối chiếu công nợ củaTập đoàn tại các ngân hàng thương mại; khoanh nợ, dãn nợ đến hết năm 2011 choTập đoàn, cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho Tập đoàn vay vốn lưu động hoànthành các hợp đồng đã ký kết, báo cáo Ban Chỉ đạo.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo,đặc biệt là các đồng chí phụ trách vấn đề tư tưởng và thông tin tuyên truyền,cần chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền đúng, phản ánhtrung thực các khó khăn, tạo ra sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trongcán bộ, công nhân viên Tập đoàn, các tổ chức tín dụng, các cơ quan nhà nước vàdư luận xã hội nhằm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao; không đểnhững thông tin thiếu xây dựng làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân vàochính sách của Đảng và Nhà nước.

Xin thông báo để các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP
Phạm Viết Muôn