VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA

Ngày 18 tháng 9 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Cùngdự có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ độiBiên phòng (Bộ Quốc phòng), Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính phủ. Tạibuổi làm việc sau khi nghe Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh báo cáo về việc chuẩn bị “Đề án phát triển văn hóa, Thể thao vàDu lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030” và “Quy hoạch tổng thểKhu du lịch quốc gia Mộc Châu”, ý kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đãkết luận như sau:

1. Về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Khu du lịchquốc gia Mộc Châu”: giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp vớicác Bộ liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, phê duyệt trong tháng 10 năm 2014.

2. Về xây dựng “Đề án phát triển Văn hóa, Thể thaovà Du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”: giao Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các Tỉnh trong vùng Tây Bắc và cácBộ, ngành liên quan xây dựng Đề án, tổchức việc thẩm định theo đúng các quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý Inăm 2015.

3. Về Hội nghị Xúc tiến đầu tư, du lịch và Lễ côngbố Quyết định “Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu”: giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Bắc xây dựngphương án, nội dung, kế hoạch tổ chức, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcxem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 10 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các Bộ, cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Cục an ninh Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b). Phg

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng