VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 395/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾNKẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Ngày 29 tháng 10năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họpvề việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hànggiả và gian lận thương mại. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ: Công an, Quốcphòng, Tài chính, Công Thương và Ban Chỉ đạo 127 Trung ương. Sau khi nghe BộCông Thương báo cáo tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả, gianlận thương mại 9 tháng năm 2013 và ý kiến của các đồng chí dự họp, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến kết luận như sau:

1. Thời gian qua các Bộ, ngành, địaphương đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn,đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuynhiên, kết quả đạt được vn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời gian tới, nhấtlà từ nay đến Tết Nguyên đán, cần tập trung lực lượng, biện pháp đđấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại, đặc biệt là việc nhập lậu các mặt hàng cấm, pháo các loại, đồchơi trẻ em kích động bạo lực, thuốc lá ngoại, rượu, bia và tình trạng xuất lậuxăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạngxuất khống mặt hàng có giá trị cao để chiếm đoạt ngân sáchthông qua việc hoàn thuế; tiến hành điều tra, truy tcácđối tượng trốn thuế, trục lợi để xét xử nghiêm minh theoquy định pháp luật.

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 Trungương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Ban Chỉ đạo 127 các địa phương, các lực lượng chức năng về chống buônlậu, gian lận thương mại của Trung ương và địa phương tập trung làm tốt một sốnhiệm vụ sau:

- Tập trung lực lượng đấu tranh ngănchặn buôn lậu trong thời gian cao điểm từ nay đến TếtNguyên đán; chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhập lậu các loại hàng hóa tiêudùng nhiều vào dịp cuối năm như: rượu, bia, thuốc lá, gia súc, thực phẩm, hoaquả; quần áo may sẵn; các loại hàng cấm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạolực...Tăng cường công tác đấu tranh đối vi hoạt động xuấtlậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thịtrường, kịp thời ngăn chn tình trạng sản xuất, kinh doanhphân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại nghiêm trọng đối vớingười nông dân và sản xuất nông nghiệp.

- Yêu cầu các cơ quan thành viên BanChỉ đạo 127 Trung ương xây dựng phương án tăng cường công tác đấu tranh chốngbuôn lậu, hàng gi, gian lận thương mại và kiểm tra nội bộđể phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, hànggiả, gian lận thương mại thiếu trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay, bảokê, làm ngơ đcác đối tượng buôn lậu, gian lận thương mạivà các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm lập lại kỷ cương, củng cố niềm tincủa nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác dự báotình hình tội phạm buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật để chủđộng có chủ trương, biện pháp kịp thời nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với hoạtđộng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Các lực lượng chức năng về chng buôn lậu, gian lận thương mại phải thực hiện nghiêm Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tráchnhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động gia các cơ quan quảnlý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;chia sẻ thông tin, hợp tác đấu tranh để nâng cao hiệu quảhoạt động và không vì lợi ích cục bộ của ngành hay địa phương.

- Giao Bộ Công Thương chủ trì phốihợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng khẩn trương rà soát,sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi ngaynhững sơ hở, bất cập của văn bản pháp luật có liên quan tránh việc lợi dụng đểbuôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quyđịnh của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thươngmại; vận động qun chúng không tham gia, tiếp tay cho buônlậu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biêngiới.

- Bộ Công an chủ trì phối hợp với cácBộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương và các địa phương liên quan khẩn trươngđiều tra, kết luận để xử lý theo quy định ca pháp luậtcác đối tượng lợi dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng,thuế tiêu thụ đặc để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trìphối hợp với Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướngdẫn quy định ghi nhãn mác đối với hàng hóa nhập lậu bị tịch thuđể bán đấu giá; tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát,không để lợi dụng để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

- Bộ Tài chính rà soát để có hướngdẫn kịp thời và tạo điều kiện việc mua sắm trang thiết bịchuyên dùng cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác đấu tranh chống buônlậu, hàng giả và gian lận thương mại; đảm bảo tiết kiệm,hiệu quả, nếu vượt thm quyn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý với đề xuất của Bộ CôngThương về kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về chống buôn lậu, hànggiả và gian lận thương mại do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; BộCông Thương phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết địnhtrong tháng 11 năm 2013 (b sung Cơquan thuế tham gia cơ quan Thường trực ca Ban Chỉ đạo ởcả Trung ương và địa phương).

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chđạo 127 Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: KTTH, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT,
V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng