BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 396/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ CUỘCHỌP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU CAO LÃNH VÀ THÔNGQUA BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐOẠN MỸ AN – CAO LÃNH THUỘC DỰ ÁN KẾT NỐI KHU VỰC TRUNG TÂMĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 25/8/2010 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đứcđã chủ trì cuộc họp về thẩm định Báo cáo Dự án ĐTXD công trình cầu Cao Lãnh vàthông qua báo cáo giữa kỳ đoạn Mỹ An – Cao Lãnh thuộc Dự án Kết nối khu vựctrung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo vàchuyên viên các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ KCHTGT, Văn phòngBộ, Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Cục QLXD&CL CTGT, Ban QLDA Mỹ Thuận, Tư vấnSMEC và Tư vấn TEDI.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, các đơn vị Tư vấn và ý kiến củacác đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Dự án ĐTXDCT cầu Cao Lãnh:

1.1. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án:

- Dự án cầu Cao Lãnh được xây dựng với quy mô Công trình cấp I; theo tiêuchuẩn đường cao tốc cấp 80.

- Mặt cắt ngang: 4 làn xe cơ giới + 2 làn xe thô sơ. Bề rộng là 24,5m.

- Tiêu chuẩn kỹthuật:

+ Phần cầu chính: cầu dây văng, phần cầu dẫn:dầm Super T theo Tiêu chuẩn 22TCN272-05 đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn nướcngoài để áp dụng cho phù hợp.

+ Tĩnh không thông thuyền của cầu trên tuyến phù hợpvới tiêu chuẩn TCVN5664-1992 và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

- Sơ đồ cầu: 17x40 +(150+350+150) + 17x40 (m).

- Trên tuyến đường dẫnxây dựng 6 cầu, 02 vị trí nút giao khác mức liên thông với quốc lộ 30 và tỉnh lộ849 (dạng hoa thị bán hoàn chỉnh).

- Mặt đường giai đoạn 1được thiết kế mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa có Eyc = 140Mpa, giaiđoạn 2 sẽ nâng cấp đảm bảo khai thác với tiêu chuẩn cao tốc.

- Giao Tổ công tác thẩmđịnh cụ thể các vấn đề chi tiết.

- Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn rà soát lại chi phí giải phóng mặt bằng,đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GTVT và có thoả thuận với địaphương. Phạm vi GPMB theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chínhphủ với quy mô 6 làn xe.

- Rà soát lại các số liệu tính toán thủy văn để có xử lý thoát nước cho phùhợp. Trong bước thiết kế tiếp theo cần nghiên cứu kỹ số liệu địa chất để có cácphương án thiết kế xử lý nền đất yếu cho phù hợp (so sánh với cọc gia cố ximăng...,)

- Ban khẩn trương cập nhật lại hồ sơ tài liệu để trình Bộ. Đồng thời, hoànchỉnh thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định. Vụ KHĐT xemxét thẩm định, trình Bộ phê duyệt sớm.

2. Dự án ĐTXDCT tuyến Mỹ An – Cao Lãnh:

2.1 Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án:

- Giai đoạn 1: Theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; Bề rộng Bnền/mặt= 12m/11m nhằm đảm bảo 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hai bánh.

- Giai đoạn 2: Nâng cấp thành đường caotốc loại A, tốc độ thiết kế 80 km/h. Bề rộng Bnền/mặt =25,5m/24m,đảm bảo 4 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộvới dự án xây dựng tuyến N2 và dự án Cao Lãnh - Vàm Cống.

- Cầu trên tuyến được thiết kế vĩnh cửubằng BTCT DƯL, giai đoạn trước mắt đầu tư với quy mô hai làn xe, khổ cầu B =12m; tần suất thiết kế theo quy định. Giai đoạn 2 xây dựng thêm một đơn nguyêncầu song song với cầu giai đoạn 1. Tư vấn nghiên cứu thống nhất về chủng loạidầm và trụ cầu trên tuyến.

- Kết nối với đường hiện hữu trên tuyến:Ngoài hai điểm đầu và cuối, hiện nay tuyến của dự án chưa kết nối với các đườngtỉnh, đường dân sinh tư vấn cần xem xét nghiên cứu các giải pháp kết nối giaothông cho phù hợp với quy mô các tuyến giao cắt.

2.2 Thiết kế tuyến giai đoạn 1 của Dự án:

- Hướng tuyến bám theo hướng tuyến chủ đạođã được chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Tháp. Tư vấn nghiên cứu giai đoạn 1 timtuyến đi 1 bên so với tim tuyến quy hoạch đảm bảo tính đồng nhất với tuyến N2hiện đang được triển khai cùng thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh. Sang giai đoạnhoàn chỉnh sẽ xây dựng bên còn lại của dự án. Trong hồ sơ dự án phải đưa raphương án thiết kế mở rộng giai đoạn 2.

- Công tác GPMB: Phạm vi giải phúng theoquy mô giai đoạn hoàn chỉnh tuân thủ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010của Chính phủ .

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộthông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị tham gia họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Văn Công