VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAYTHẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, tại trụsở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dựthảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (Nghịđịnh số 84). Tham cự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tàichính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môitrường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Văn phòngChính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính báo cáo và ýkiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá, phân tích rõ thêm những điểm hạn chế,bất cập trong thi hành Nghị định số 84, như: vận hành của hệ thống đại lý kinhdoanh xăng dầu; điều hành giá bán lẻ xăng dầu; việc tuân thủ quy định về dự trữlưu thông xăng dầu; sự cạnh tranh và thủ tục hành chính trong hoạt động kinhdoanh xăng dầu… Trên cơ sở đó, bổ sung các quy định trong dự thảo Nghị định đểkhắc phục những hạn chế, bất cập đó.

2. Để hoàn thiện dự thảo Nghị định,yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liênquan nghiên cứu, phân tích kỹ những vấn đề sau:

a) Nguyên tắc điều hành giá bán lẻxăng dầu: Tiếp tục thực hiện quy định thương nhân đầu mối điều chỉnh giá bán lẻxăng dầu trong biên độ như pháp luật hiện hành, tần suất điều chỉnh giá là 15ngày; dự trữ lưu thông là 30 ngày (trong đó 20 ngày dự trữ theo yêu cầu của Nhànước để bảo đảm an ninh năng lượng; 10 ngày dự trữ lưu thông bắt buộc củathương nhân); chu kỳ tính giá cơ sở.

b) Thuế nhập khẩu xăng dầu tiếp tụcthực hiện theo quy định của Nghị định số 84.

c) Việc thiết lập hệ thống phânphối xăng dầu gồm 2 hệ thống:

- Hệ thống đại lý của thương nhânđầu mối (quan hệ theo phương thức đại lý như hiện hành); quy định tỷ lệ tốithiểu số lượng đại lý trong toàn hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối;

- Hệ thống nhà phân phối của thươngnhân đầu mối (quan hệ theo phương thức mua đứt bán đoạn và nhà phân phối đượcmua xăng dầu của nhiều đầu mối); có quy định quản lý chặt chẽ đối với hoạt độngcủa đối tượng này;

d) Định hướng quy hoạch thương nhânđầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu để nâng cao năng lực kinh doanh củathương nhân, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xăngdầu.

đ) Chế tài xử lý nghiêm các hành vivi phạm trong kinh doanh xăng dầu (kể cả rút vĩnh viễn giấy phép, giấy chứngnhận đủ điều kiện trong kinh doanh xăng dầu).

e) Cơ chế khuyến khích việc kinhdoanh, phân phối xăng sinh học E5.

3. Bộ Công Thương hoàn thiện dựthảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, TP, KHĐT, KHCN, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ