BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3975/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo kết quảphân tích số 801/TB-PTPLHCM ngày 13/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục ThuếXNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phânloạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mix-2 chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Một thành viên Quốc Tế Thuận Thái; Địa chỉ: 85/5 khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3702273860

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032369315/A11 ngày 9/03/2015 tại Chi cục Hải quan Việt Hương - Cục Hải quan Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần chính gồm benzothiazole, hỗn hợp siloxane và canxi carbonat, ở dạng hạt, hàm lượng tro 32.17%

5. Kết quả phân loại:

Tên thươngmại: Mix-2

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần chính gồm benzothiazole, hỗn hợp siloxane và canxi carbonat, ở dạng hạt, hàm lượng tro 32.17%

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 38.12Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic.”, mã số 3812.10.00 “- Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan Việt Hương - Cục Hải quan Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái