BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3977/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 655/TB-PTPLHCM ngày 27/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phânloại hàng hóanhư sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2 tờ khai Ống hàn thép không gỉ kt tương ứng: 22.2 x 0.4x 6000 mm và 19,1 – 22,2 x 0,35 x 6000 mm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Quốc tế Đại Dương OSS; Đ/c: Lô LE4, Đường số 2, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An; MST: 1100968607

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10013820741/A12 ngày 18/9/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Đức Hòa - Cục Hải quan Long An

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống thép không gỉ, có đường hàn dọc chiều dài mẫu, không phù hợp làm ống sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí; không phù hợp làm ống dùng cho nồi hơi, kích thước: (F22,2x0,4x6000)mm và (F19,1 x 0,35 x 6000) mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thươngmại: Stainless steel welded pipe

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống thép không gỉ, có đường hàn dọc chiều dài mẫu, không phù hợp làm ống sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí; không phù hợp làm ống dùng cho nồi hơi, kích thước: (F22,2x0,4x6000)mm và (F19,1 x 0,35 x 6000) mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 73.06 “Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự)”, phân nhóm 7306.40 - Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép không g; mã số 7306.40.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Đức Hòa - Cục Hải quan Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái