BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3981/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

ÝKIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐÔNG LẠNHNHẬP KHẨU THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 07 tháng 07 năm 2010, Thủtướng Chính phủ có văn bản số 1152/TTg-KTTH về việc tăng cường quản lý sản phẩmđông lạnh nhập khẩu. Căn cứ các nhiệm vụ Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì thực hiện, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

1. Cục Thú y:

- Chủ trì đề xuất thực hiện“Tiếp tục áp dụng biện pháp tạm dừng nhập khẩu các loại phủ tạng gia súc, giacầm đông lạnh; áp dụng chế độ kiểm dịch thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm đốivới động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật nhập khẩu trước khithông quan hàng hoá, không áp dụng chế độ thông quan trước kiểm tra sau”, báocáo Bộ trước ngày 30/7/2010.

- Chủ trì “Xây dựng đề án nângcao năng lực quản lý nhà nước đối với ngành thú y theo nhiệm vụ được giao tạiNghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/1/2010 của Chính phủ để có cơ sở xem xét, quyếtđịnh đầu tư cho ngành thú y trong thời gian tới” để đảm bảo thời gian trìnhChính phủ trong tháng 9/2010.

2. Cục Quản lý chất lượngnông lâm sản và thuỷ sản:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thúy đề xuất việc “Ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với sản phẩm động vậtđông lạnh nhập khẩu các loại để làm cơ sở cho việc kiểm soát nhập khẩu”, báocáo Bộ trước ngày 30/7/2010.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cụcThuỷ sản và các Cục: Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biếnThương mại nông sản và nghề Muối đề xuất việc “Ban hành văn bản quy định danhmục các mặt hàng nông, thuỷ sản, gia súc, gia cầm nhập khẩu phải có Giấy chứngnhận lưu hành tự do (CFS) khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Quyếtđịnh số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ”, trình Bộ banhành trước 10/8/2010.

Văn phòng xin thông báo để cácđơn vị triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.