VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGVÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, PhóThủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nângcao năng lực cạnh tranh (sau đây viết tắt là Hội đồng) đã chủ trì phiên họp lầnthứ 4 của Hội đồng để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cảithiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (sau đâyviết tắt là Nghị quyết số 19/NQ-CP ).

Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợpkết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CPthời gian qua và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ ĐứcĐam, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

- Việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP thời gian quađã đạt được những kết quả bước đầu, đã tạo ra những chuyển biến tích cực tronghoạt động của hệ thống hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn một số Bộ, cơ quan,địa phương chưa tích cực triển khai Nghị quyết. Từ nay đến hết năm 2014, thờigian còn lại không nhiều, các Bộ, cơ quan và địa phương cần tập trung chỉ đạoquyết liệt, phấn đấu đạt bằng được các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ.

2. Về các nhiệm vụ thời gian tới

- Các Bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện Nghịquyết 19/NQ-CP coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Văn phòng Chính phủ chủ động đềxuất thủ tướng Chính phủ làm việc với các Bộ, ngành và địa phương về các lĩnh vực,các khâu tắc nghẽn nhất để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy cải cách thủ tục hànhchính, tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng caonăng lực cạnh tranh.

- Bộ phận thường trực của Hội đồng cần chủ động nghiêncứu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2014 về tình hìnhthực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định rõcác nhiệm vụ, công việc cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theođó tập trung vào một số ngành, lĩnh vực đã có tiêu chí đánh giá theo chuẩn mựcquốc tế.

- Tổng Thư ký Hội đồng cần chủ động kiến nghị với Chủtịch Hội đồng tổ chức nghiên cứu theo chuyên đề hẹp, tập trung vào các nhiệm vụbức xúc, đề xuất tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn cho doanh nghiệp vàngười dân, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước (như các chủ đề vềlôgicstic, đổi mới cơ cấu kinh tế, công nghệ,nhân lực, thanh toán điện tử...), tiến tới định kỳ Hội đồng phải có báo cáochuyên đề trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

- Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thươngbinh và Xã hội và các cơ quan liên quan, tập trung nghiên cứu tổng hợp về năng suất lao động Việt Nam; phân tích,đánh giá xác đáng báo cáo năng suất lao động của Tổ chức Lao động quốc tế đểtuyên truyền, giải thích thỏa đáng với cộng đồng, đồng thời đề xuất với Chính phủcác biện pháp cụ thể nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao năng lựccạnh tranh quốc gia.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tăng cườngcác hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tiếp nhậncác ý kiến góp ý về chính sách của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

- Các bộ, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất, thu hútcác nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước cho việcnghiên cứu về cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia;đồng thời bố trí nguồn vốn ngân sách thông qua cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụcho các tổ chức hội, hiệp hội ngành nghề.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Thành viên Hộiđồng và các Bộ, cơ quan liên quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên HĐQG về PTBV &NCNLCT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VCCI, Văn phòng PTBV (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định