BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/TB-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN TUẤN ANH TẠI BUỔI LÀM VIỆC KHU TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5357/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 7 năm 2015 về khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, tiếp theo buổi làm việc ngày 18 tháng 8 năm 2015, Bộ Công Thương đã tiếp tục làm việc vớiỦy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn việc xây dựng khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 04 tháng 11 năm 2015.

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cùng đại diện Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, và các Sở, Ban, ngành tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, còn có đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kho bãi có quan tâm đến dự án khu trung chuyển tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Lạng Sơn trình bày về các công việc tỉnh đã triển khai sau Hội nghị ngày 18 tháng 8 năm 2015 với Bộ Công Thương liên quan đến khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đại diện các doanh nghiệp và các Bộ, ngành tham gia Hội nghị cũng đóng góp những ý kiến liên quan đến tính hợp lý, tính khả thi, những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề liên quan đến dự án.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh có ý kiến kết luận như sau:

a. Đối với UBND các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

- Làm rõ tính chất, quy mô của dự án khu trung chuyển hàng hóa, trong đó, dự án Khu kiểm tra, kiểm soát, giám sát và lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế của Tổng cục Hải quan sẽ là một phần trong tổng thể chung của dự án khu trung chuyển hàng hóa hay sẽ được tách riêng.

- Xem xét khả năng đưa khu trung chuyển hàng hóa vào quy hoạch các khu trung tâm logistics chung của cả nước hay nằm trong khu kinh tế cửa khẩu của địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc căn cứ nhu cầu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định theo thẩm quyền những vấn đề liên quan để triển khai xây dựng khu trung chuyển. Những vấn đề vượt thẩm quyền, UBND tỉnh cần có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động hoàn thiện các nội dung của dự án và tổ chức một buổi làm việc nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp có mong muốn đầu tư vào khu trung chuyển, giúp các doanh nghiệp nắm rõ các thông tin và yêu cầu cụ thể đối với dự án; thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế.

- Nghiên cứu mô hình hoạt động phù hợp và nhũng ưu đãi (nếu cần thiết) cho các nhà đầu tư vào khu trung chuyển hàng hóa.

b. Đối với Bộ Công Thương

- Cục Xuất nhập khẩu cùng Vụ Thị trường trong nước phối hợp với địa phương rà soát quy mô, từng hạng mục cụ thể của dự án để có cơ sở báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền của địa phương.

- Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và Vụ Kế hoạch rà soát nội dung về quy hoạch trung tâm logistics và đề xuất việc sửa đổi quy hoạch (nếu cần thiết) để phù hợp với việc xây dựng khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn, đề xuất phương án kết nối các trung tâm logistics nhằm phát huy tối đa tác dụng của các trung tâm này.

- Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương chủ trì, phối hợp với Vụ Thương mại biên giới và miền núi rà soát lại cơ chế hợp tác với Trung Quốc và đề xuất phương án hoạt động cho khu trung chuyển; bổ sung dự án khu trung chuyển vào đề án nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam - Trung Quốc.

c. Đối với các Bộ, ngành khác

>> Xem thêm:  Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì ? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như thế nào ?

- Tổng cục Hải quan chủ động làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đưa Khu kiểm tra, kiểm soát, giám sát và lưu giữ hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế vào khu trung chuyển hàng hóa nếu phù hợp, chủ động thông tin cho các Bộ, ngành và địa phương tình hình triển khai xây dựng dự án này.

- Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối các vùng với khu trung chuyển hàng hóa.

Trên đây là ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc về khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Bộ Công Thương xin thông báo các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, GTVT, KHĐT;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;
- Các Cục, Vụ: XNK, CNĐP, KV1, TMBG&MN, KH, TTTN;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Vũ Hùng Sơn