BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1404/TB-PTPL ngày 20/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tác tạo bề mặt dính trong quá trình mạ WPP01 (Sulfuric acid 1.26%; Palladium 0.12%) (mục 8 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH WOOJINWTP Việt Nam

Địa chỉ: Lô K-05-2, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

MST: 2300792871

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056122581/A12 ngày 23/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa học dùng làm chất xúc tác

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học dùng làm chất xúc tác

thuộc nhóm 38.15 “Chất khơi mào phản ứng, các chất xúc tác phản ứng và các chế phẩm xúc tác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3815.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Bắc Ninh (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH WOOJINWTP Việt Nam (Lô K-05-2, KCN Quế Võ (khu vực mở rộng), xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái