BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2557/TB-PTPL ngày 23/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất trợ nhuộm lưới đánh cá (chất hoàn tất) - trợ chất Knotting Resin TR-387 (mục 11 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH HAN-A VINA;

Địa chỉ: Lo F10-F11, KCN Minh Hung - Han Quoc, MH-CT-BP;

MST: 3800373743

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10059137853/A12 ngày 15/10/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Natri silicat, hàm lượng rắn 42,5% trong môi trường nước

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Natri silicat, hàm lượng rắn 42,5% trong môi trường nước

thuộc nhóm 28.39 “Silicat; silicat kim loại kiềm thương phẩm”, phân nhóm 1 gạch “- Của natri”, phân nhóm 2 gạch 2839.19 “- - Loại khác”, mã số 2839.19.10 “- - - Natri silicat” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan tỉnh Bình Phước);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH HAN-A VINA (Lo F10-F11, KCN Minh Hung - Han Quoc, MH-CT-BP);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái