VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NAM HÀ NỘI

Ngày 15 tháng 9 năm 2014 tại Trụ sở Chính phủ, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về cơ chế chính sách phát triểncông nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗtrợ Nam Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tàinguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đạibiểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trongviệc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sảnphẩm công nghiệp, hạn chế nhập siêu, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài vàtạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Đây là mộttrong những giải pháp quan trọng để thực hiện đổi mới cơ cấuđầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, Thủ tướngChính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp hỗ trợtại các quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 về chính sáchphát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Tuy nhiên,chính sách đã ban hành chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vựccông nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

2. Để khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng và thuhút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp gồm khucông nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai và02 khu công nghiệp chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại HảiPhòng và Bà Rịa - Vũng Tàu được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách như sau:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kếtcấu hạ tầng:

- Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn khôngquá 70 năm;

- Được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngàyhoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất nêu trên; nhà đầu tưhạ tầng có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giácho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất;

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hóa theo quy địnhtại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuấtkhẩu, Thuế nhập khẩu.

b) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợưu tiên phát triển theo quy định đượcmiễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự ánbao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

3. Các chính sách về vay vốn tín dụng đầu tư củanhà nước, bảo lãnh tín dụng để đầu tư hạ tầng và sản xuất sản phẩm công nghiệphỗ trợ; miễn và giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam và người nướcngoài làm việc tại các khu công nghiệp hỗ trợ, thực hiện theo quy định hiệnhành.

4. Các chính sách ưu đãi về thời gian thuê lại đất;miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với nguyênliệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất sẽ được xem xét, cho phép ápdụng đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

5. Đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếmcác nguồn vốn ODA và các nguồn tín dụng ưu đãi khác, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng phương ánvay vốn cụ thể để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

b) Việc chỉ định thầu khai thác cát: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết địnhtheo thẩm quyền.

6. Các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư và Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công,khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, áp dụngthống nhất nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên toàn quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục