VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄNTHÔNG CÔNG ÍCH ĐẾN NĂM 2020

Ngày 01 tháng 10 năm 2014 tại Trụ sở Chính phủ, PhóThủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Tham dự cuộc họp cóđại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Bưu chính Viễnthông Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Sau khi nghe báo cáo của BộThông tin và Truyền thông. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủtướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là một chủtrương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sáchxã hội, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xãhội khó khăn được sử dụng dịch vụ viễnthông, rút ngắn khoảng cách về thông tin giữa các vùng, các đối tượng trong cảnước. Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ thành công đãmang lại hiệu quả thiết thực, đã phổ cập dịch vụ điện thoại cố định trên phạmvi toàn quốc.

2. Phát huy kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệmcông tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình viễn thông công ích theoQuyết định số 74/2006/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ, lưu ý một số nội dung khi xâydựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 như sau:

- Cần xây dựng danh mục dịch vụ viễn thông công íchvới các dịch vụ viễn thông bắt buộc, dịch vụ viễn thông phổ cập và xác địnhloại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu cần được ưu tiên cung cấp trongtừng giai đoạn của Chương trình, bao gồm cả thông tin hàng hải và thông tin vệtinh.

- Tập trung phát triển hạ tầng viễn thông công íchtrên địa bàn cả nước, hài hòa với phát triển sản xuất kinh doanh của các doanhnghiệp viễn thông và mức đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;ưu tiên phát triển nhằm đảm bảo việc truy nhập, kết nối đến các dịch vụ viễnthông bắt buộc, thiết yếu được nhanh chóng, thuận tiện; có chính sách hợp hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ viễnthông bắt buộc, thiết yếu.

- Đối với công tác quản lý triển khai, hạn chế tốiđa việc thực hiện theo hình thức đầu tư dự án; đối với nhiệm vụ phát triển hạtầng công ích, thực hiện theo hướng các doanh nghiệp sẽ đăng ký và được lựachọn thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích trên cơ sở khả năng đáp ứng yêu cầutriển khai và yêu cầu về mức hỗ trợ với hình thức ghi thu, ghi chi thông quaQuỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và do Bộ Thông tin và Truyền thôngquyết định.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các nộidung nêu trên và các ý kiến của các đại biểu dự họp, đặc biệt về nội dung cácchương trình thành phần, mức, hình thức đóng góp vào Quỹ dịch vụ viễn thôngcông ích Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, gửi lấy ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, hoànthiện dự thảo sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: TT&TT, KH&ĐT, TC, GD&ĐT, YT, GTVT, NN&PTNT;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
TrT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục