VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 409/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH VỀ TÌNHHÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ -VĂN HÓA THỜI TRẦN, TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh NamĐịnh về tình hình triển khai thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giátrị khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Cùng tham dựbuổi làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, đại diện các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chínhphủ.

Sau khi đi khảo sát thực tế, kiểm tra kết quả thựchiện dự án bảo tồn, tôn tạo đền Lựu Phố, đền Vạn Khoảnh, đền Thiên Trường, đềnTrùng Hoa và đền Cố Trạch; nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định báo cáotình hình thực hiện các hạng mục đầu tư của Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huygiá trị Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đến năm 2015và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luậnnhư sau:

1. Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnhNam Định là một công trình văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, dự án bảotồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đến năm 2015 là một dự án có ýnghĩa đặc biệt, được Chính phủ và nhân dân cả nước quan tâm.

Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trongnhững năm qua đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các Bộ, ngành có liên quan tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đến năm 2015 vàQuyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử -văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Các dự án tu bổ, tôn tạo di tích hoànthành vẫn bảo tồn được yếu tố gốc, bước đầu đáp ứng việc phục vụ nhu cầu thamquan của du khách.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cần rútkinh nghiệm trong việc phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch: đã đưa vàodanh mục các di tích được quy hoạch tu bổ trong khi các di tích này chưa đượcxếp hạng; tiến độ triển khai các Dự án trọng điểm còn chậm; chưa xác định thứtự hợp lý ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình, một số dự án quan trọng chưatriển khai.

2. Để góp phần thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể bảotồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần tại tỉnhNam Định đến năm 2015 và hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ, trong thời giantới cần tập trung triển khai một số nội dung sau:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm ràsoát, đánh giá tình hình thực hiện Dự án trong những năm qua, khắc phục cácvướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình. Trong năm 2014và 2015 tập trung thực hiện các công việc sau:

- Rà soát lại các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, đầutư hạ tầng..., sắp xếp thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với nhu cầu thựctế và khả năng nguồn vốn, trong đó tập trung triển khai những hạng mục quantrọng nhất theo đúng quy hoạch đã được duyệt, đưa ra khỏi quy hoạch các di tíchchưa được xếp hạng;

- Triển khai ngay việc tu bổ, tôn tạo 3 điểm ditích quốc gia đặc biệt là đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và chùa tháp Phổ Minh;2 di tích quốc gia là đền Bảo Lộc và đình - miếu Cao Đài trong khuôn khổ thựchiện Quyết định số 252/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ; các dự án khác đã có trong quy hoạch tiến hành rà soát, xác định thứtự ưu tiên và bổ sung vào kế hoạch tu bổ, tôn tạo giai đoạn sau;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị chuyên đề về quản lý lễ hội,quản lý di tích trong Quý 4 năm 2013 để nâng cao chất lượng quản lý di tích,huy động các nguồn lực trong xã hội trong việc tu bổ, tôn tạo khu di tích;

- Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trungtâm lễ hội: cần xem xét kỹ trên cơ sở có đầy đủ các thông tin từ kết quả khảocổ, ý kiến tham gia của các nhà khoa học, người làm công tác chuyên môn. Trướcmắt cần tập trung hoàn chỉnh hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm,chấn chỉnh công tác quản lý, tạo thuận lợi cho du khách đến khu di tích;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liênquan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án trong năm 2015 làm cơ sở choviệc điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịchsử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020.

b) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh NamĐịnh xây dựng kế hoạch và thực hiện khai quật khảo cổ khu di tích lịch sử - vănhóa thời Trần trong các năm 2014, 2015 phù hợp với các điều kiện về thời tiết,bảo đảm đến cuối năm 2015 có đủ thông tin, cơ sở khoa học để thực hiện việcđiều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội và lập phương án bảo tồn phùhợp với các di tích;

- Thẩm định hồ sơ theo quy định trong việc tu bổ,tôn tạo các di tích;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh NamĐịnh và các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, kiểm tra, thống kê, phânloại các đồ cúng tiến vào Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh NamĐịnh để có biện pháp xử lý phù hợp; từng bước mở rộng việc thực hiện trên phạmvi cả nước; nghiên cứu, sớm ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về việctiếp nhận đồ cúng tiến vào các di tích bảo đảm sự toàn vẹn, nguyên gốc của ditích. Thời gian hoàn thành trong năm 2013;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư đánh giá kết quả tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia và cấp tỉnh vàocuối năm 2014.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính cân đối, bố trí kinh phí hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thựchiện Dự án bảo tồn, tồn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóathời Trần tại tỉnh Nam Định theo đúng quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với khả năng cânđối của ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, trong năm 2014 và 2015 tỉnh ưu tiênbố trí vốn triển khai tu bổ, tôn tạo 5 di tích trọng điểm trong quy hoạch là:đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, chùa tháp Phổ Minh, đền Bảo Lộc và đình - miếuCao Đài.

d) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng và sớm ban hành thông tư liên tịch hướngdẫn việc xây dựng công trình, trùng tu các di tích tín ngưỡng, tôn giáo; hỗ trợtỉnh Nam Định trong việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu trung tâmlễ hội Dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tíchlịch sử văn hóa thời Trần tại Nam Định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dântỉnh Nam Định, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, V.III, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định