BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2886/TB-PTPL ngày 31/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt - BASE ACIDA ASUTOL PA/P (Mục 15)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam; Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0310474190.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062563336/A41 ngày 10/11/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm bền màu sau nhuộm, có thành phần từ chất tạo phức, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm bền màu sau nhuộm, có thành phần từ chất tạo phức, dạng lỏng.

thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác” phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự”, mã số 3809.91.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp. (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư
(Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Brenntag Việt Nam;
Đ/c: 202 Hoàng Văn Thụ, p.9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái