VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁTTRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 7 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừnggiai đoạn 2011- 2020 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình thựchiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 09 tháng đầu năm 2014 và triển khai một sốnhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viênBan chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020(Ban Chỉ đạo). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báocáo; ý kiến của các Thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kếtluận như sau:

1. Tình hình thực hiện

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, các cơ quan và chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong công táclãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; cáctầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức đã tích cực tham giathực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Công tác bảo vệ và phát triểnrừng đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và Phát triểnrừng

- Về ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật: Các vụ viphạm pháp luật giảm 10% so với cùng kỳ;diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng trái pháp luật giảm so với cùng kỳ năm2013;

- Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: Khoán bảo vệ rừng được hơn 5 triệu ha rừng; triểnkhai trồng 151.100 ha rừng tập trung, đạt 73% kế hoạch năm; đã trồng được hơn3.000 ha rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác, đạt 24,2%chi tiêu kế hoạch năm; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được 362 nghìn ha, đạt 104%kế hoạch; chăm sóc rừng 386 nghìn ha rừng mới trồng, đạt 129% kế hoạch;

- Khai thác, chế biến lâm sản: Đến hết tháng 9 năm2014, cả nước đã khai thác được 7.480 nghìn m3 gỗ rừng trồng tậptrung, đạt 83,1% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu sản phẩm và lâm sản đạt 4.344triệu USD, đạt 76,2% kế hoạch năm;

- Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Từ đầu năm 2014đến nay, toàn quốc đã thu được 796,2 tỷ đồng đạt 69,23% kế hoạch, trong đó: QuỹTrung ương thu hơn 634,8 tỷ đồng, đạt hơn 70,5% kế hoạch, các Quỹ tỉnh thu đượcgần 161,4 tỷ đồng đạt gần 64,56 % kế hoạch;

- Công tác kiểm tra, giám sát: Đã tổ chức 12 đoàncông tác kiểm tra việc phòng chống cháy rừng và công tác trồng rừng tại cáctỉnh miền núi phía Bắc, Nam bộ và Tây Nguyên; 02 đoàn kiểm tra tình hình thựchiện trồng rừng thay thế tại một số tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc.

b) Một số tồn tại chủ yếu:

- Kết quả trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đạt thấp,đặc biệt là chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng rừng thay thế diệntích rừng chuyển đổi sang mục đích khác;

- Kết quả khoánbảo vệ rừng tại các huyện nghèo đạt rất thấp (53,8% so với kế hoạch và bằng38,9% so với cùng kỳ năm 2013);

- Tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng còn diễn rakhá phức tạp, trong 9 tháng đầu năm, đãphát hiện 474 vụ vi phạm các quy định về phòng chống cháy rừng; diện tích rừng thiệthại do cháy tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

2. Nhiệm vụ trọngtâm thời gian tới

a) Tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014.

b) Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâmnghiệp, trong đó tập trung ưu tiên 04 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nâng cao năngsuất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; nâng cao giá trị gia tăng sảnphẩm gỗ qua chế biến; phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trịsản phẩm trong lâm nghiệp; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ.

c) Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc trồng rừng thaythế diện tích rừng khi chuyển sang sử dụng cho mục đích khác theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01năm 2014 củaThủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan,

d) Làm tốt côngtác phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi chặt phá rừngtrái pháp luật, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ; tăng cườngnăng lực, trang thiết bị cho công tác phòng chống cháy rừng.

đ) Lồng ghép Kếhoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình, dự án khác trên địa bàn, ưu tiên bố trí vốn chocác nhiệm vụ theo thứ tự: chăm sóc diện tích rừng đã trồng và khoanh nuôi táisinh diện tích sắp thành rừng; hỗ trợ khoánbảo vệ rừng đối với các huyện thuộc chương trình 30a; tập trung ưu tiên trồngmới rừng phòng hộ ven biển.

e) Tiếp tục triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày27 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừngđể tăng nguồn, lực cho bảo vệ và phát triển rừng, khẩn trương hoàn thành côngtác giải ngân để chi trả cho chủ rừng.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhậnthức của toàn xã hội về vai trò, giá trị của rừng; thu hút các thành phần kinhtế tham gia đầu tư, hưởng lợi từ rừng.

3. Nhiệm vụ cụ thể

a) Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

+ Đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch bảo vệvà phát triển rừng, Chỉ thị số 02/CT-TTgngày24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đềán trồng rừng thay thế. Đặc biệt, hoàn thành việc trồng rừng thay thếdiện tích rừng chuyển sang làm thủy điện trongnăm 2015.

+ Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về Chínhsách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợđồng bào dân tộc thiểu số, báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ trongtháng 10 năm 2014; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề ánđược giao, như các Đề án: Tăng cường quản lý khai thác chính gỗ rừng tự nhiêngiai đoạn 2014 - 2020; Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổikhí hậu giai đoạn 2014 - 2020...

+ Phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính: Kiểm tra, rà soát lại vốn đã cấp chocác địa phương và Bộ, ngành theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã phân bổ năm 2014. Địa phương, đơnvị nào không sử dụng hết vốn trong năm 2014 phải điều chuyển cho đơn vị khác,tránh tình trạng tồn đọng nguồn vốn đã phân bổ.

+ Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, bóctách diện tích giao khoánbảo vệ rừngtheo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, đề xuất giải pháp để nâng cao số lượng và chất lượng diện tíchrừng cần giao khoán bảo vệ, báo cáo Thủ tướngChính phủ trước 30 tháng 10 năm 2014.

+ Phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nướcvề kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành lập các Đoàn kiểm tra về tình hìnhthực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2015; tổng hợp kết quảvà các vướng mắc cần xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩmquyền.

+ Đối với Chương trình mục tiêu phát triển lâmnghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làmviệc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểthống nhất nội dung chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Bộ kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dựthảo sửa đổi bổ sung Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng9 năm 2010 theo đúng chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 9945/VPCP-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Văn phòngChính phủ; khẩn trương kiểm tra, đánh giá các dự án trồng rừng sản xuất có vốnđầu tư nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1792/VPCP-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày30 tháng 10 năm 2014;

- Bộ Tài chính: Hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra cácđịa phương và cơ quan có thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thực hiệngiải ngân, quyết toán vốn theo đúng quy định;

- Bộ Công an: Khẩn trương hoàn thiện Đề án Cảnh sátlâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2014;

- Các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chức năngnhiệm vụ của mình.

b) Đối với các địa phương

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiệncác chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 theo hướngdẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vềpháp luật bảo vệ rừng và kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thông qua các kênhthông tin, như: Báo, Đài phát thanh và truyền, hình địa phương để giúp ngườidân nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ và phát triển rừng; hàng năm tiến hành đánh giá, tổngkết thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những nhân tố tích cực trong côngtác bảo vệ và phát triển rừng;

- Rà soát việc phân bổ vốn ngân sách cho các chỉtiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, ưu tiên bố trí vốn cho côngtác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi táisinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực rất xung yếu;

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện phápcấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư trongviệc thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựngcác công trình hạ tầng cơ sở, đặc biệt đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản; Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng kếhoạch, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện trồng rừng thay thế vàcác mô hình bảo vệ phát triển rừng bền vững tại các địa phương./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP; BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, KGVX, NC, TH,
- Lưu: VT, KTN (3b) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục