VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 415/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TỔNG KẾT VÀ NHÂNRỘNG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂNCẤP HUYỆN

Ngày 04 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ,Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến vớilãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tưpháp, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương tại 63 đầu cầu trực tuyến. Tham dự Hội nghị còn có cán bộ,chuyên viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ,cơ quan có liên quan. Sau khi nghe ý kiến phát biểu và kiến nghị của lãnh đạocác Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính và lãnh đạo Ủyban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Triển khai Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hànhkèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ, trong số 700 đơn vị hành chính cấp huyện của cả nước, hiện đã có 686đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cơchế một cửa, một cửa liên thông hiện đại lần đầu tiên được khởi xướng và thực hiệnvào năm 2006 tại một số huyện, quận của thành phố Hải Phòng; đến nay, đã có203/700 đơn vị hành chính cấp huyện của 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương đang thực hiện cơ chế này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; trong đó có 04tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình và 05 thành phố trựcthuộc trung ương (không tính các huyện đảo của các thành phố Hải Phòng và ĐàNẵng) triển khai ở tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại có ýnghĩa rất quan trọng trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tụchành chính nói riêng nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môitrường đầu tư, kinh doanh. Nhiều địa phương đã đưa ra một số mô hình tốt, đặcbiệt là đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cơ chế một cửaliên thông hiện đại, đáng được biểu dương là: các thành phố: Hồ Chí Minh, HàNội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ; các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, BắcGiang, Vĩnh Phúc và Lào Cai. Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và mộtsố cơ quan có liên quan đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiệncơ chế nêu trên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại mang lại nhiều kếtquả tích cực như: nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; môitrường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; giảm chi phí của người dân và doanhnghiệp; phòng, chống tham nhũng; công khai và minh bạch hóa hoạt động của cơquan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, việc nhân rộng cơ chế một cửa, một cửaliên thông hiện đại vẫn còn chậm, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn cònnhiều tồn tại, yếu kém. Theo xếp hạng (rank) của Ngân hàng Thế giới(http://www.doingbusiness.org: Doing Business 2010, 2011, 2013), năm 2010, môitrường kinh doanh (ease of doing business) của nước ta tăng 15 bậc so với năm2009, nhưng năm 2012 tụt 21 bậc so với năm 2010; nguyên nhân là do môi trườngđầu tư, kinh doanh chưa thông thoáng, người dân, doanh nghiệp còn phàn nànnhiều về thủ tục hành chính phải qua nhiều cửa.

2. Để triển khai nhân rộng cơ chế một cửa, một cửaliên thông hiện đại trong thời gian tới, cần thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Chính phủ trongQuý I năm 2013 dự thảo văn bản mới thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần làm rõ một số nộidung như sau:

- Khái niệm về cơ chế một cửa, một cửa liên thônghiện đại. Cần thống nhất nhận thức là Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhậnhồ sơ của cá nhân, tổ chức sau đó chuyển giao cho các cơ quan chuyên môn xử lý,trong đó có các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhànước về đất đai, về đăng ký kinh doanh và cuối cùng là nhận kết quả để trả lạicho cá nhân, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phân công tráchnhiệm, quyền hạn và thời hạn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Quy định những thủ tục hành chính được thực hiệntheo cơ chế một cửa liên thông hiện đại;

- Quy định trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơquan, các ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửaliên thông hiện đại;

- Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật, về cán bộ,công chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại và những vấn đề khác cóliên quan.

b) Trên cơ sở văn bản mới thay thế Quyết định số93/2007/QĐ-TTg và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nộivụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chếmột cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn2013 - 2020”. Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụcủa cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân thông qua việc nhânrộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dâncấp huyện giai đoạn 2013 - 2015 với kinh phí của địa phương và sự hỗ trợ kinhphí từ ngân sách trung ương.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần quan tâm chỉ đạomột cách quyết liệt hơn nữa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thônghiện đại; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất; phân công nhiệm vụ, quyền hạn, trợcấp, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện công vụ theo cơ chế một cửa,một cửa liên thông hiện đại; bố trí hòm thư góp ý của công dân và tổ chức vềviệc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại địa phương, Ủyban nhân dân cấp huyện cần tận dụng cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cơ chếmột cửa, những nơi chưa có cơ sở vật chất cho công tác này thì xem xét, bố tríphù hợp với khả năng ngân sách, không đầu tư quá mức cần thiết; cần lồng ghépvới Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động củacơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệttại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Bộ Nội vụ xây dựng phần mềm dùng chung trong việc tiếp nhận và trả kết quảthực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc Vănphòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và chuyển giao cho các địaphương trong năm 2013 để thực hiện, hướng đến nền hành chính hiện đại, ứng dụngmạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực để thực hiện nguyên tắccông khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, BộTài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp danh mục các đơn vịhành chính cấp huyện cần được hỗ trợ kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông hiện đại theo từng năm và cả giai đoạn 2013 - 2015 để trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

e) Để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hànhchính, giao Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2013dự thảo Quyết định về một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm làcải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

g) Bên cạnh nhiệm vụ nêu trên, đề nghị các Bộ,ngành, địa phương chủ động thực hiện tốt các công việc cụ thể sau đây:

- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác cảicách và kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọngtâm, là trách nhiệm chính trị rất quan trọng trong xây dựng nền hành chínhchuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ vì nhân dân;

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc thựchiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 25 Nghị quyết đã đượcChính phủ thông qua thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, cơquan; gửi kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2012 đến Bộ Tư pháp thẩm địnhđể hoàn thiện, trước khi báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định theo chỉ đạo củaThủ tướng tại Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ;

- Công bố, công khai và niêm yết đầy đủ các thủ tụchành chính tại nơi giải quyết công việc cho công dân, tổ chức theo hướng dẫncủa Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3973/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 6 năm2012; thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính củacác đơn vị cấp dưới để có những biện pháp đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời trongquá trình giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức;

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lýphản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thờitháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về quy định hành chính trong hoạt động sảnxuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân;

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực tiếpthực hiện công vụ tại Bộ phận một cửa liên thông hiện đại thuộc Văn phòng Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đề cao vai trò, trách nhiệm củangười đứng đầu các cơ quan, địa phương trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốccải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông hiện đại. Kịp thời chấn chỉnh các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễutrong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chínhtrong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan,Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhâncó liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ