VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢNXUẤT BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM, TỈNH LONG AN

Ngày 13 tháng 10 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về phương án xử lý đối với Dựán Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnhđạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ;đại diện lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam,Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Sau khi nghe lãnh đạo BộCông Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp. Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải kết luận như sau:

1. Đồng ý Bộ Công Thương thành lập Tổ công tác liênngành gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển ViệtNam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty mua bán nợvà tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC), Tổngcông ty Giấy Việt Nam để giải quyết những tồn tại của Dự án theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Vănphòng Chính phủ.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩntrương hướng dẫn các thủ tục khoanh nợ, giãn nợ theo quy định; hướng dẫn hạchtoán các khoản nợ, chênh lệch tỷ giá để hạn chế ảnh hưởng đến tình hình tàichính của chủ đầu tư, đồng thời hướng dẫn giải ngân số tiền còn lại của khoản107 tỷ đã cấp cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Giấy ViệtNam xử lý những tồn tại của Dự án trên cùng với việc cổ phần hóa Tổng công tyGiấy Việt Nam theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phátsinh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ CôngThương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- TTgCP,các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Long An;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- TCTy ĐT&KDVNN (SCIC);
- Công ty mua bán nợ-Bộ Tài chính (DATC);
- TCTy Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục