BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 416/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾTQUẢ XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009 – 2010 KHỐI CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2010,Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành giáo dục đã họp, ngày 09/7/2010 Bộ trưởngPhạm Vũ Luận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành chủ trì, ngày10/7/2010 do Thứ trưởng Trần Quang Quý chủ trì, cùng dự có các Thứ trưởng vàThủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Hộiđồng báo cáo kết quả bình chọn của 7 vùng thi đua và kết quả đánh giá của cácCục, Vụ, được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì các lĩnh vực công tác, Hội đồng đã thảoluận trong 2 phiên họp và đi đến thống nhất đưa vào danh sách bỏ phiếu đề nghịkhen thưởng cụ thể là:

- Đề nghị Chính phủ tặng Bằngkhen cho 10 Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tặng Cờ Thi đua của Bộ cho 15Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tặng Bằng khen của Bộ trưởngcho 26 Sở Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành toàn diện các lĩnh vực công tác.

Thường trực Hội đồng Thi đuaKhen thưởng ngành thông báo tới các thành viên Hội đồng, các sở giáo dục và đàotạo: Nếu có ý kiến đề xuất xin gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởngngành trước ngày 20/7/2010 (Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt,Hà Nội, Email: [email protected] , điện thoại 043. 8692013)


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c)
- Các thành viên Hội đồng TĐKT ngành
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Lưu VT, TĐKT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

DANH SÁCH

ĐỀNGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010
(Kèm theo Thông báo số 416/TB-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2010)

I. Đề nghị tặng Bằng khenchính phủ (10)

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

2. Sở Giáo dục và Đào tạo TháiNguyên

3. Sở Giáo dục và Đào tạo VĩnhPhúc

4. Sở Giáo dục và Đào tạo HảiDương

5. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

6. Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

7. Sở Giáo dục và Đào tạo BìnhDương

8. Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

9. Sở Giáo dục và Đào tạo Thànhphố Hà Nội

10. Sở Giáo dục và Đào tạo Thànhphố Hồ Chí Minh

II. Đề nghị tặng Cờ thi đuacủa Bộ giáo dục và Đào tạo (15)

1. Sở Giáo dục và Đào tạo HòaBình

2. Sở Giáo dục và Đào tạo QuảngNinh

3. Sở Giáo dục và Đào tạo BắcGiang

4. Sở Giáo dục và Đào tạo NamĐịnh

5. Sở Giáo dục và Đào tạo TháiBình

6. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

7. Sở Giáo dục và Đào tạo ThanhHóa

8. Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum

9. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

10. Sở Giáo dục và Đào tạo BàRịa - Vũng Tàu

11. Sở Giáo dục và Đào tạo HậuGiang

12. Sở Giáo dục và Đào tạo TràVinh

13. Sở Giáo dục và Đào tạo ĐồngTháp

14. Sở Giáo dục và Đào tạo Thànhphố Hải Phòng

15. Sở Giáo dục và Đào tạo Thànhphố Đà Nẵng.

III. Đề nghị tặng Bằng khencủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (26)

1. Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

2. Sở Giáo dục và Đào tạo ĐiệnBiên

3. Sở Giáo dục và Đào tạo LaiChâu

4. Sở Giáo dục và Đào tạo LạngSơn

5. Sở Giáo dục và Đào tạo TuyênQuang

6. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

7. Sở Giáo dục và Đào tạo NinhBình

8. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam

9. Sở Giáo dục và Đào tạo HưngYên

10. Sở Giáo dục và Đào tạo BắcNinh

11. Sở Giáo dục và Đào tạo ThừaThiên - Huế

12. Sở Giáo dục và Đào tạo QuảngTrị

13. Sở Giáo dục và Đào tạo QuảngBình

14. Sở Giáo dục và Đào tạo QuảngNgãi

15. Sở Giáo dục và Đào tạo KhánhHòa

16. Sở Giáo dục và Đào tạo LâmĐồng

17. Sở Giáo dục và Đào tạo TâyNinh

18. Sở Giáo dục và Đào tạo ĐồngNai

19. Sở Giáo dục và Đào tạo BìnhPhước

20. Sở Giáo dục và Đào tạo TiềnGiang

21. Sở Giáo dục và Đào tạo VĩnhLong

22. Sở Giáo dục và Đào tạo BếnTre

23. Sở Giáo dục và Đào tạo SócTrăng

24. Sở Giáo dục và Đào tạo AnGiang

25. Sở Giáo dục và Đào tạo LongAn

26. Sở Giáo dục và Đào tạo Thànhphố Cần Thơ.