BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ MỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức xử phạt đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảo hiểm xã hội là 14,2%/năm (tương đương với mức 1,183%/tháng).
Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2012./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP;
- Lưu VT, PThu (T).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh