VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 418/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAITHI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Ngày 04 tháng 11 năm 2013 tại trụ sởVăn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp về tình hìnhtriển khai thi hành Luật giám định tư pháp và những khó khăn vướng mắc về giámđịnh tư pháp trong quá trình giải quyết một số vụ án tham nhũng. Tham dự họp cólãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách tư phápTrung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; và các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòngChính phủ. Sau khi nghe Bộ Tư pháp trình bày Báo cáo về tình hình triển khaithi hành Luật giám định tư pháp, những khó khăn vướng mắc về giám định tư pháptrong quá trình giải quyết một số vụ án tham nhũng, nguyên nhân và giải phápkhắc phục; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướngChính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Về tình hình triển khai thi hànhLuật giám định tư pháp, những khó khăn vướng mắc về giám định tư pháp trong quátrình giải quyết một số vụ án tham nhũng:

a) Luật giám định tư pháp đã đượcQuốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012. Để tổ chức thi hành Luật, Chínhphủ đã thông qua Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Thủ tướng Chính phủ đãban hành Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2012 về Kế hoạch triểnkhai thi hành Luật giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khẩn trươngđưa Luật vào cuộc sống, thúc đẩy hoạt động giám định tư pháp phát triển.

b) Nhất trí về cơ bản với nội dungBáo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thi hành Luật giám định tư pháp,những khó khăn vướng mắc về giám định tư pháp trong quá trình giải quyết một sốvụ án tham nhũng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trong thời gian từ 01tháng 10 năm 2012 đến 30 tháng 09 năm 2013 đã thực hiện được khối lượng giámđịnh rất lớn, đáp ứng cơ bản yêu cầu giám định trong hoạt động tố tụng, nhất làtrong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuậthình sự. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

- Nhận thức của lãnh đạo một số Bộ,ngành, địa phương về vai trò của hoạt động giám định tư pháp chưa đầy đủ, chưaquan tâm đúng mức việc triển khai thi hành Luật và đẩy mạnh hoạt động giám địnhtư pháp. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp vềtiêu chuẩn giám định viên, quy chuẩn chuyên môn giám định tư pháp, thời hạnthực hiện giám định... còn chậm, dẫn đến khó khăn cho cơ quan tố tụng trongviệc giải quyết các vụ án, trong đó có các vụ án tham nhũng. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chưa ban hành một sốquy định hướng dẫn Luật giám định tư pháp về trưng cầu, đánh giá, sử dụng kếtluận giám định tư pháp, làm chậm tiến độ triển khai thi hành Luật;

- Việc củng cố, kiện toàn tổ chứcgiám định tư pháp công lập ở một số ngành, địa phương còn chậm, cơ sở vật chấtchưa được quan tâm đầu tư, năng lực của các tổ chức giám định còn hạn chế. Việcphối hợp giữa các cơ quan liên quan với cơ quan tiến hành tố tụng và tổ chứcgiám định còn nhiều vướng mắc, trong đó có việc lập dự toán, thủ tục, hồ sơ,quy trình thanh toán, quyết toán chi phí bồi dưỡng giám định viên và chi phígiám định. Việc chi trả chi phí giám định chưa được kịp thời, chế độ bồi dưỡnggiám định tư pháp còn bất cập;

- Về chất lượng giám định: Việc giámđịnh đối với một số vụ án tham nhũng trong các lĩnh vực thuế, tài chính, ngânhàng, đất đai, xây dựng cơ bản... còn chậm, kết quả giám định có trường hợp cònkhác nhau, có kết luận giám định còn chung chung, chưa rõ ràng, có biểu hiện nétránh, gây khó khăn cho việc giải quyết dứt điểm vụ án. Thực tế cho thấy, yêu cầugiám định phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ngàycàng tăng, đây là thách thức đối với các cơ quan giám định tư pháp.

2. Về một số giải pháp và nhiệm vụtrọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tăng cường lãnhđạo, chỉ đạo đối với công tác giám định tư pháp, đặc biệt cn tập trung làm tốt những việc sau đây:

a) Đối vi cácBộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệtcác quy định của pháp luật về giám định tư pháp; nâng cao nhận thức về vai trò,tầm quan trọng của công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, nêucao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển tổ chức giám định đápứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định;

- Nghiêm túc tiếp thu, rút kinhnghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại; lập kế hoạch cụ thể về thực hiện Luậtgiám định tư pháp và triển khai công tác giám định tư pháp trong phạm vi ngành,địa phương; phân công lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếpchỉ đạo công tác giám định tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, địa phương,gắn với yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng.

- Các Bộ có liên quan cần khẩn trươngrà soát hệ thống văn bản pháp luật, ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn vềtiêu chuẩn, quy chuẩn giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường phốihợp tháo gỡ vướng mắc, ban hành các thông tư liên tịch về cơ chế phối hợp giữacác Bộ có liên quan với cơ quan tiến hành tố tụng; xây dựng Đề án thu phí giámđịnh tư pháp; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dântối cao hướng dẫn thống nhất quy trình giám định tư pháp; xác định rõ chứcnăng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp thực hiện công tácgiám định tư pháp;

- Các Bộ, trong phạm vi quản lýngành, lĩnh vực, cần chủ động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn,quy chuẩn giám định, trong đó có một số lĩnh vực giám định tư pháp phức tạpnhư: thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản; các lĩnh vực giámđịnh tư pháp mới phát sinh như: môi trường, viễn thông, công nghệ cao, giámđịnh tư pháp có yếu tố nước ngoài... nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu giám định tưpháp phát sinh;

- Các Bộ, ngành, địa phương tập trungchỉ đạo kiện toàn tổ chức, trang bị cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyênmôn cho các tổ chức giám định tư pháp công lập; đẩy mạnh triển khai chủ trươngxã hội hóa hoạt động giám định tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự pháttriển của các tổ chức giám định tư pháp độc lập ngoài công lập và tổ chức giámđịnh tư pháp theo vụ việc;

- Các Bộ, ngành, địa phương cần tậptrung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vướng mắc về giám định tư pháp thuộclĩnh vực chuyên ngành quản lý, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề còn cóquan điểm khác nhau liên quan đến việc giám định, khẩn trương ban hành kết luậngiám định phục vụ việc giải quyết các vụ án tham nhũng đang còn tồn đọng hiệnnay;

- Đề nghị Ban Nội chính Trung ương,các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thường xuyên thông tin, phản ánhkịp thời những vướng mắc về giám định tư pháp cho các cơ quan quản lý về giámđịnh tư pháp để kịp thời tháo g, giải quyết.

b) Bộ Tư pháp:

- Tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiếncủa các Bộ, ngành, chủ động rà soát những vấn đề chưa được giải quyết, kiếnnghị cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định tháo gnhữnghạn chế, bất cập về thể chế liên quan đến giám định tư pháp; làm tốt vai tròtham mưu cho Chính phủ quản lý nhà nước về giám định tư pháp và vai trò của Cơquan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Đán 258 về“Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp trung ương;

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc cácBộ, ngành, địa phương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật giám định tưpháp đã được phân công; phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến các Luậtvề tố tụng, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ với quy định của Luật giám định tưpháp. Tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số Bộ, ngành, địa phương chậmtổ chức triển khai thi hành Luật, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp cầnthiết để thúc đẩy việc thi hành Luật giám định tư pháp;

- Chủ trì, phối hp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Luật giámđịnh tư pháp, Đán 258 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quảhoạt động giám định tư pháp”, Chỉ thị 1958/CT-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường năng lực, hiệuquả hoạt động giám định tư pháp; Quyết định 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật giámđịnh tư pháp; nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi Đề án 258về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” gắn với việc thihành Luật giám định tư pháp; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thaythế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

- Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng và hiệu quả của côngtác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giám định tư pháp, tạo bước chuyển biếnmạnh mẽ trong nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ và nhân dân về vai trò,ý nghĩa của công tác giám định tư pháp, đề cao vai trò của hoạt động giám địnhtư pháp tương xứng với tiến trình cải cách tư pháp.

c) Bộ Tài chính:

- Ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí chohoạt động giám định tư pháp; chủ động hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cáctổ chức giám định tháo gỡ khó khăn về lập dự toán, thanh toán, quyết toán, giảiquyết nhanh chóng việc thanh toán chi phí bồi dưỡng và chi phí giám định, khôngđể tình trạng do thiếu kinh phí gây trở ngại hoạt động giám định tư pháp; xemxét việc ứng trước kinh phí giám định trong các trường hpcần thiết để giải quyết dứt điểm các vụ việc giám định còn tồn đọng.

3. Tổchức thực hiện

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định tưpháp, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp vàcác nội dung kết luận tại Thông báo này.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi,đôn đốc việc thực hiện kết luận này, tổng hp, báo cáo Thủtướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 258về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tại phiên họp tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Tổng Bí thư, Trưởng BCĐTW về PCTN (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án 258;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, NC, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ