VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 418/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆNẠN MA TÚY, MẠI DÂM, TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀPHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 14 và 16 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng VũĐức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm, đã đi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Hà Nội, làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâmthành phố Hà Nội. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Công an. Sau khitrực tiếp khảo sát tại một số cơ sở, nghe báo cáo tình hình, kết quả công tácphòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 9 tháng đầu năm 2014 của Ban Chỉ đạo, ý kiếncủa các Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã kếtluận như sau:

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc giabiểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đã đạt được trong lĩnh vựcphòng, chống ma túy, AIDS, mại dâm của thành phố Hà Nội, góp phần vào sự pháttriển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Với sự chỉđạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, sự vào cuộc quyếtliệt của các ngành các cấp, thành phố Hà Nội đã kiềm chế được tốc độ gia tăngngười nhiễm HIV mới và người nghiện mới, giảm tổng số người nghiện ma túy; côngtác phòng, chống mại dâm được quan tâm, chỉ đạo; công tác đấu tranh phòng,chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt nhiều kết quả, giảm đáng kể về số lượng tụđiểm phức tạp, trọng điểm về ma túy.

Tuy nhiên, số người được đưa vào cơ sở cai nghiệnbắt buộc theo quy định của pháp luật đạt thấp; việc mở rộng điều trị Methadonetheo chỉ tiêu được Chính phủ giao còn chậm; việc xử phạt người bán dâm hiệu quảrăn đe không cao, tình hình tệ nạn mại dâm vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại nhằm hoàn thànhtốt nhiệm vụ trong thời gian tới, trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của thànhphố Hà Nội. Các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cần khẩn trương thựchiện có hiệu quả các nội dung liên quan tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 4 tháng10 năm 2014 của Chính phủ và cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ:

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

a) Bộ Công an

- Thống nhất với các Bộ, ngành về mốc số liệu thốngkê về người nghiện ma túy, sử dụng ma túy tổng hợp; chủ trì rà soát, thống kê sốliệu về người nghiện ma túy hằng năm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, hướng dẫn cụ thể các địa phương về quy trình đưa ngườinghiện ma túy vào danh sách và đưa người nghiện ma túy ra khỏi danh sách quảnlý, góp phần tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, tránh kỳ thị, phân biệtđối xử;

- Nghiên cứu, hoàn thiện bộ biểu mẫu thống kê ngườinghiện ma túy để thống nhất sử dụng trong toàn quốc. Tiếp tục hoàn thiện và đưavào sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê về ma túy qua mạngthông tin điện tử để giảm thủ tục giấy tờ, bảo đảm cập nhật thông tin kịp thời,chính xác;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyềnthông tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động tiếp thị mại dâm, ma túytrên mạng Internet.

b) Bộ Y tế

- Ban hành văn bản công bố thông tin về triệuchứng, dấu hiệu người sử dụng ma túy tổng hợp để giúp các cơ quan chức năngthống kê và quản lý số người này;

- Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương đào tạo, cấp chứngchỉ đủ tiêu chuẩn cho các cán bộ, cơ sở tham gia điều trị nghiện các chất dạngthuốc phiện bằng thuốc Methadone;

- Huy động tối đa lực lượng chuyên môn tham gia vàocác cơ sở điều trị Methadone, nghiên cứu đưa điều trị Methadone vào các cơ sởcai nghiện; nghiên cứu các bài thuốc, loại thuốc để hỗ trợ điều trị, điều trịthay thế, điều trị đối kháng nghiện ma túy.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổng kết, đánh giá các mô hình hỗ trợ, quản lýngười sau cai nghiện, lựa chọn mô hình hiệu quả để nhân rộng; làm việc vớithành phố Hà Nội để hướng dẫn và thống nhất chuyển đổi các trung tâm cai nghiệnthuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Hỗ trợ, hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạchthực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện, Quy hoạch cơ sở cai nghiện theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

d) Văn phòng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan khẩntrương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản: Thông báo số 34/TB-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2014; Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 18 tháng 6năm 2014; Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 12 tháng 9 năm 2014 và Chương trìnhcông tác năm 2014 của Ủy ban Quốc gia tại văn bản số 07/PCAIDSMTMD ngày25/01/2014.

2. Đối với Thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo đồng bộ, thực hiện quyết liệt các mụctiêu, nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm theo các chương trình, kếhoạch, lộ trình đã đề ra;

b) Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về công tác phòng, chống AIDS, matúy, mại dâm, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nộivà các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng các chuyên mục và ưu tiên dànhthời lượng, thời gian phát sóng cho các nội dung tuyên truyền này;

c) Nghiên cứu để đưa điều trị thay thế bằng thuốcMethadone vào các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội và các cơ sởgiam giữ của Thành phố;

d) Khẩn trương phê duyệt và triển khai Đề án nângcao chất lượng công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng vàtại các cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2020 vàĐề án thí điểm chuyển đổi một phần Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xãhội số V thành cơ sở điều trị ma túy tự nguyện;

đ) Lồng ghép triệt để việc điều trị Methadone vàocác cơ sở sẵn có, tận dụng tối đa công suất và nguồn nhân lực hiện có của cáccơ sở để điều trị Methadone trên địa bàn thành phố. Nhanh chóng hoàn tất cácthủ tục và cấp phép cho các cơ sở mới đi vào hoạt động;

e) Nghiên cứu thống kê, rà soát số người hiện đangđiều trị bằng các loại thuốc khác như: Buprenorphine, Naltrexone,.. để đánh giáhiệu quả của các loại thuốc này;

g) Tiếp tục quan tâm đến công tác dạy nghề, tái hòanhập cộng đồng và tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công an, LĐTBXH, Y tế, TT&TT;
- Các thành viên UBQG;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định