VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HỖ TRỢ THUÊ,MUA NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 04 tháng 11 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình cho vay hỗ trợthuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chínhphủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thịtrường, giải quyết nợ xấu (Nghị quyết số 02/NQ-CP ) Tham dự cuộc họp có đạidiện: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàngNhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh và một số ngân hàng thương mại. Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Xâydựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, ý kiến của các đạibiểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhànước Việt Nam, cơ quan, tổ chức liên quan đã tích cực ban hành các văn bảnhướng dẫn triển khai và thực hiện cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghịquyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay kết quả thực hiện còn rấtthấp, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp bách của chính sách và nhu cầu của xã hội;

Nguyên nhân chính của việc cho vay hỗ trợ thuê, muanhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ chưa đạt yêu cầu đề ra là donguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu, vướng mắc về thủ tục, điềukiện để được vay vốn ngân hàng, quy định của pháp luật về thủ tục thế chấp nhàở hình thành trong tương lai, bao gồm thủ tục công chứng và đăng ký nhà ở hìnhthành trong tương lai;

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc cho vayhỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu cácBộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Bộ Xây dựng:

a) Phân tích, đánh giá các nguyên nhân triển khaichưa đạt yêu cầu về cho vay hỗ trợ thuê, mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, thường xuyên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quảthực hiện, kiến nghị các biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc;

b) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc phêduyệt, thẩm định để đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mạisang nhà ở xã hội, triển khai các dự án nhà ở để tăng nguồn cung nhà ở xã hội,nhà ở thương mại có diện tích dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệuđồng/m2;

c) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các dự án phát triển nhà ở, dự ánđầu tư xây dựng khu đô thị, nhất là các địa phương trọng điểm có nhiều dự ánđầu tư kinh doanh bất động sản, các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ởđang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiếnhành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dựán cần điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi sang nhà ở xã hội, loại hình nhà ở cho phùhợp với nhu cầu của thị trường và nguồn lực xã hội, phù hợp với kế hoạch pháttriển nhà ở của địa phương;

d) Giám sát tình hình triển khai các dự án nhà ở xãhội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơcấu căn hộ nhà ở thương mại đã hoàn thành, được phê duyệt, đang triển khai. Đônđốc; các địa phương, thống kê, báo cáo về tình hình và số lượng căn hộ nhà ở xãhội đã ký hợp đồng hoặc đã được bàn giao đưa vào sử dụng, báo cáo kết quả thực hiện;

đ) Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện việc dùng quỹ đất20% để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xâydựng khu đô thị. Công bố công khai các tiêu chuẩn xây dựng đối với nhà ở xãhội, bảo đảm cơ sở hạ tầng;

e) Trên cơ sở quy định về thủ tục đã được triểnkhai theo Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Xây dựng,hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thủ tụcxác nhận đối tượng được cho vay hỗ trợ mua nhà áp dụng thống nhất trên toànquốc, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyênvà Môi trường và Bộ Tư pháp khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫnthủ tục thể chấp nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm cả thủ tục côngchứng và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

b) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụthể về thủ tục cam kết trước khi ký hợp đồng cho vay vốn và về tiêu chí xácđịnh khả năng trả nợ của khách hàng để thống nhất áp dụng đối với các ngân hàngthương mại;

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngân hàngthương mại trong việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ đối với các doanh nghiệp vàcá nhân vay vốn hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh:

a) Tiếp tục rà soát các dự án phát triển đô thị, pháttriển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khaivà tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng,các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, loại hình nhà ở cho phù hợp với nhu cầu củathị trường và nguồn lực xã hội, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà của địaphương;

b) Cải cách giảm thiểu các thủ tục hành chính đểđẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và sớm khởi công đối với các dự án nhà ở xãhội, dự án chuyển đổi hoặc điều chỉnh cơ cấu căn hộ của các dự án nhà ở thươngmại để tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của các đối tượng được mua, thuê, thuêmua nhà ở;

c) Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp phường(xã), trên phạm vi địa bàn thực hiện việc xác nhận thực trạng về nhà ở và đăngký hộ khẩu theo quy định của pháp luật đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhucầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và mua, thuê nhà ở thương mại có quy môdưới 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơquan, tổ chức liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch&Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên&MT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN;
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN;
- Ngân hàng TMCP Nhà ĐBS Cửu Long;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, KTN, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ