BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/TB-TCHQ

Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính vviệc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm PTPL HH XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 264/TB-PTPLHCM ngày 28/01/2015, 734/PTPL-NV ngày 6/7/2015 và công văn số 1276/PTPL-NV ngày 28/10/2015 của Trung tâm PTPL HH XNK; công văn số 1758/ATTP-KN ngày 29/7/2015 của Cục An Toàn Thực phẩm; công văn số 2909/ACC-2015 ngày 29/9/2015 của Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu; văn bản ngày 23/10/2015 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính; văn bản số 15NL0452 - TT ngày 17/12/2015 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Colostrum Powder 7015i - Bột sữa bò non sấy khô - Nguyên liệu thực phẩm (20 Kgs/ thùng) - NSX: 25/06/2014-NHH: 25/06/2017- Nhà sản xuất: La Belle, Inc (mục 1 Tờ khai)

2. Đơn vị nhp khẩu: Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu; Địa chỉ: lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM; Mã số thuế: 0304918352.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10019837904/A11 ngày 11/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

4.1. Theo kết quả phân tích: Chế phẩm thực phẩm từ sữa có hàm lượng Lactose ~ 16,75%, Protein tính theo nitơ tổng ~ 71%, hàm lượng chất béo ~ 2,7%, hàm lượng tro ~ 4,48%, độ ẩm 4,5% và Lecithin đậu nành £ 1%.

4.2. Theo Certificate of Analysis: thành phần ash (5%), crude protein (73,6%), fat (4,2%), IgA (1,2%), IgG (20,9%), Lactoferrin (0,4%), Lactose (8%), Moisture (2,8%).

5. K ết quả phân loại:

Tên thương mại: Colostrum Powder 7015i

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột sữa bò non sấy khô (Colostrum) có thành phần theo C/A: ash (5%), crude protein (73,6%), fat (4,2%), IgA (1,2%), IgG (20,9%), Lactoferrin (0,4%), Lactose (8%), Moisture (2,8%).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: LA BELLE, INC - Mỹ

thuộc nhóm 04.04 “Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc cht làm ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác:”; mã số 0404.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 3092/TB-TCHQ ngày 07/4/2015 của Tổng cục Hải quan./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);- Cục Hải quan TP. HCM;- Chi cục HQ CK sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;- Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu (đ/chỉ: lô K4B; KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM) (thay trả lời CV 0206/ACC-2015 );- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái