VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 59-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỚI BAN THƯỜNGTRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, tại Trụsở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp về thựchiện Kết luận số 59-KL/TW của Ban Bí thư với Ban Thường trực Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự, có đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêmTổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủtịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng banTổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diệnlãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịchỦy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo "Tình hình triển khai thực hiệnKết luận 59-KL/TW ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vàmột số nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ"; Phó Chủ nhiệm Vănphòng Chính phủ Phạm Viết Muôn báo cáo "Tổng hợp việc thực hiện các kiếnnghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại văn bản số 3967/MTTW-BTT ngày 28 tháng 10 năm 2013"; ý kiến phát biểu của đồng chíNguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng và đồng chí Vũ TrọngKim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủtướng Chính phủ Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

1. Về hỗ trợ nhân sĩ, trí thức, vănnghệ sĩ tiêu biểu có khó khăn trong cuộc sống.

Cần khẩn trương thực hiện đúng Kếtluận số 59-KL/TW ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đềnghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng sớm thẩm định và phê duyệt danh sách theo đềnghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam gửi Bộ Tài chínhchuyển kinh phí để thực hiện, Bộ Y tế chỉ đạo việc khám chữa bệnh.

2. Về hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủyviên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Trung ương, tỉnh, huyện.

Đồng ý với đề xuất của Ban Thườngtrực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. GiaoBộ Tài chính, trong tháng 11 năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ có Quyết địnhmức hỗ trợ sinh hoạt phí cụ thể cho từng đối tượng ở Trung ương, tỉnh, huyện.

3. Về biên chế cán bộ chuyên tráchVăn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan dựhọp thống nhất về biên chế của Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp tỉnhtheo hướng: Những nơi đã có thì tiếp tục thực hiện; những nơi chưa có thì cơ quanchủ quản xem xét cụ thể để bố trí người đáp ứng được yêu cầu công việc, báo cáocấp có thẩm quyền quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ngành và các cơquan liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa-Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
- Các Vụ: TH, KTTH, TCCV, KGVX;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn