BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/TB-TCHQ

Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VKẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 282/TB1 -PTPL ngày 13/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hóa dẻo PVC Tri- octyl Trimellitate

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dây và cáp điện Wonderful Việt Nam

Địa chỉ: Lô đất XN21, khu công nghiệp Đại An, Km 51, Quốc lộ 5, tỉnh Hải Dương

MST: 0800831500

3. Số, ngày t khai hải quan: 10053889135/A12 ngày 4/9/2015 Chi cục Hải quan Hải Dương - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Trioctyltrimellitate

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Trioctyltrimellitate

thuộc nhóm 29.17 “Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các cht trên.”, phân nhóm - Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:”, phân nhóm 2917.39 - - Loại khác, mã số 2917.39.10 “- - - Trioctyltrimellitate” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

>> Xem thêm:  Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì ? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như thế nào ?


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);- Chi cục Hải quan Hải Dương - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);- Công ty TNHH Dây và cáp điện WonderfulViệt Nam (Lô đất XN21, khu công nghiệp Đại An, 51, Quốc lộ 5, tỉnh Hải Dương);- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái