BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TB-TCHQ

Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/20 14/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểmtra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 285/TB1 -CNHP ngày16/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất trợ gia công cho nhựa PVC: ADK STAB 1178, C45H69O3P

2. Đơn v nhập khẩu: Công ty TNHH Vinacompound

Địa ch: Số 34b, hẻm 6/12/5, Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

MST: 0102625829

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057638840/A11 ngày 02/10/2015 tại Chi cục Hải quan Cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP. Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Tri-nonyl phenyl phosphite

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tri-nonyl phenyl phosphite

thuộc nhóm 29.20 “Este của axit vô cơ khác của các phi kim loại (trừ este của hydro halogenua) và muối của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.”, phân nhóm 2920.90 “- Loại khác:”, mã số 2920.90.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

>> Xem thêm:  Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là gì ? Thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ như thế nào ?


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);- Chi cục Hi quan Cng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);- Công ty TNHH Vinacompound (Số 34b, hẻm 6/12/5, Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP, Hà Nội);- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái