VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀUCHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại Trụsở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thườngtrực Chính phủ để cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện TừLiêm, thành phố Hà Nội. Tham dự họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc,Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, lãnh đạo các Bộ, cơquan: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội báo cáo về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêmđể thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội; ý kiến của các PhóThủ tướng và đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận chỉ đạo nhưsau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh địagiới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phốHà Nội như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Nội vụ.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phốHà Nội khẩn trương xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêmđể thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội theo quy định của phápluật; Bộ Nội vụ thẩm định Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biếtthực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường;
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, PL, KTN, TCCV, V.III;
- Lưu: VT. NC (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng