VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆNMA TÚY VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác cai nghiện ma túy,quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Thamdự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo: Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội,Tư pháp, Công an, Y tế, Tài chính, Văn phòngChính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nộibáo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, ý kiến của Phó Thủtướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính, phủ đã kết luận như sau:

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túyđược Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, CácBộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội kiên trì thực hiện trong nhiều nămqua đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninhtrật tự, an toàn xã hội của cả nước. Tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy không chỉliên quan đến sức khỏe, giống nòi dân tộc mà còn là một trong những nguyên nhânchính dẫn tới phạm tội, làm mất trật tự và an toàn xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ đặtra đối với công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản ngườinghiện ma túy là hết sức nặng nề, cấp thiết, cần có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâmcủa cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, tình hình tộiphạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện có hồ sơ quảnlý tăng gần 4 lần trong 20 năm qua, kinh phí và nguồn lực trong nước và quốc tếcho công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy giảm mạnh, kết quả công táccai nghiện hiệu quả chưa cao.

Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thôngqua với những quy định đổi mới về xử lý,quản lý người nghiện ma túy, đã thể hiện quan điểm mới, đề cao tính nhân đạo,tôn trọng quyền con người đối với người nghiện ma túy, được dư luận quốc tếđánh giá cao. Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản quyđịnh chi tiết và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện, thựctế đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn về thực hiện trình tự thủ tục, quản lýngười nghiện ma túy, đưa người nghiện matúy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhất là các đối tượng không có nơi cư trú ổnđịnh, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng gia tăng làm mất trật tự, an toàn xãhội, khiến dư luận xã hội bức xúc.

Để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắcvà tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy, Thủtướng Chính phủ yêu cầu tiến hành sơ kết,tổng kết công tác này, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá nghiêm túc nguyên nhânvà trách nhiệm, bổ sung những chỉ đạo,giải pháp mới, phù hợp với thực tế; bảođảm hiệu quả hơn; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ:

1. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định; tăng cường rà soát, nắm chắc sốliệu người nghiện, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, đổi mới côngtác cai nghiện, đẩy mạnh chương trình điều trị Methadone; rút ngắn thời gianlập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khẩn trương thực hiện có kết quả các công việc đãđược giao tại các văn bản: Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12năm 2013, Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014; Thông báo số 368/TB-VPCP ngày12 tháng 9 năm 2014; Chỉthị số 32/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014 và các văn bản có liên quan.

2. Các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xãhội, Công an, Y tế, Tài chính và các Bộ liên quan rà soát ngay các Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP Nghịđịnh số 135/2004/NĐ-CP Nghị định số 94/2009/NĐ-CP Nghị định số 61/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy vàcác văn bản có liên quan đến công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túyđể ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền; kiến nghị đề xuất, sửa đổi cácvăn bản thuộc thẩm quyền củaChính phủ, Thủtướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan trình Chính phủ xem xét banhành Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túytrong tình hình mới (trong đó có nội dung chuyển đổi các Trung tâm 06) tạiphiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửađổi, bổ sung Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày27 tháng 12 năm 2013 nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơđưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Công an, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá công tác cai nghiện,quản lý người nghiện để bổ sung những chỉ đạo, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan nghiên cứu, báo cáo việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính vàcác văn bản pháp luật có liên quan trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sởcai nghiện bắt buộc để trình, xem xét, sửa đổi, bổ sung.

5. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với cácBộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các Bộ, cơ quan liênquan soạn thảo Tờ trình của Chính phủ báo cáo và kiến nghị Quốc hội về tháo gỡcác khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trúổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để rút ngắn thời gianlập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thamkhảo cách làm của Thành phố Hà Nội để phê duyệt chuyển đổi một số cơ sở cainghiện bắt buộc thành cơ sở cai nghiện tự nguyện hoặc một phần tự nguyện; đẩy mạnhtuyên truyền vận động và hỗ trợ người nghiệntự nguyện đi cai nghiện; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiệnthay thế bằng thuốc Methadone. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tựxã hội.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3) vt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên