BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/TB-TCHQ

Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOẠI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 5 4/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm traan toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2213/TB-PTPL ngày 30/9/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp chất hữu cơ - MR-8B1- (Pentaerythritol tetrakis (3-Mercaptopropionate) (mục 2 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina

Địa ch: lô M9, M10, M11, M12 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

MST: 3800960893

3. Số, ngày t khai hải quan: 10049260050/A12 ngày 28/7/2015 tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)

thuộc nhóm 29.30 “Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ.”, phân nhóm 2930.90 - Loại khác”, mã s2930.90.90 - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xut khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan
t
nh Bình Phước;- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện)- Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina
M9, M10, M11, M12 KCN Minh Hưng - Hàn
Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phưc);- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái