BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4322/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãitheo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại Hải Phòngtheo Thông báo số 0412/TB-CNHP ngày 10/4/2014 và đề nghị của Cục trưởng CụcThuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng hóa theo khai báo:Thép không gỉ dạng tấm gia công quá mức cán nguội ( 304/HL ), kích thước 1.2mm x 1219mm x 2438mm, mới 100%. Mục 2 phụ lục tờ khai.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH kim khí ThyssenKrupp Việt Nam;

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

MST: 2500271058

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 783/NKD05 ngày 04/3/2014 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư Gia công (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ cán phẳng, dạng tấm đã được tạo xước bề mặt, chiều rộng trên 600mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stainless Steel Sheets ASTM A 240/A480 .

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ cán phẳng, dạng tấm đã được tạo xước bề mặt, chiều rộng trên 600mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 304/HL

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, mã số 7219.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ QL hàng ĐTGC (Cục Hq Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường