BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO
Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy Km78-Km153 QL6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình
Ngày 01/8/2012, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy Km78-Km153 QL6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị Cục QLXD & CLCTGT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hòa Bình, TVTK (Liên danh Công ty cổ phần tư vấn Phú Thái và Công ty cổ phần TVXD CTGT 2) và Nhà thầu thi công (Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng và XDTM Hoàng Sơn).
Sau khi nghe Sở GTVT Hòa Bình (Chủ đầu tư dự án), các đơn vị TVTK, Nhà thầu thi công báo cáo và các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:
1. Công trình khắc phục tình trạng sạt lở mái ta luy Km78-Km153 QL6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình là một dự án mang tính chất đặc biệt, cấp bách; Bộ GTVT có quyết định số 1036/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2012 giao Sở GTVT Hòa Bình làm Chủ đầu tư do vậy Sở GTVT Hòa Bình chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công trình, cần nâng cao hiệu quả trong việc điều hành thực hiện dự án, bố trí đầy đủ cán bộ có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai và phối hợp kịp thời với các cơ quan có liên quan để thực hiện;
2. Trong quá trình triển khai, Sở GTVT Hòa Bình (Chủ đầu tư) căn cứ các quy định về quản lý đầu tư để thực hiện, tuân thủ các trình tự thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành;
3. Một số vấn đề cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện:
- Chủ đầu tư chỉ đạo TVTK, TVTT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế 08 vị trí cần xử lý cấp bách trước mắt còn lại và gửi trực tiếp đến các cơ quan Cục QLXD & CL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để lấy ý kiến góp ý về hồ sơ thiết kế. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xong trước 30/8/1012 để thi công hoàn thành trong năm 2012;
- Sau 07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ thiết kế, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phải có ý kiến bằng văn bản gửi về Cục QLXD & CL CTGT để tổng hợp báo cáo Bộ và gửi trực tiếp đến Sở GTVT Hòa Bình, làm cơ sở để Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế;
- Ngay sau khi có hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu khẩn trương triển khai thi công tất cả các vị trí đã có thiết kế được duyệt. Lưu ý khi triển khai thi công, Nhà thầu thực hiện nghiêm túc quy trình, công nghệ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt; Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo đơn vị Quản lý đường bộ phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công để thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông cho công trình trong suốt thời gian thi công;
- Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ TVGS và yêu cầu Sở GTVT Hòa Bình hoàn chỉnh thủ tục, ký hợp đồng với TEDI để triển khai nhiệm vụ này;
- Sở GTVT Hòa Bình tập hợp các vị trí cần nghiên cứu xử lý sạt trượt trên toàn tuyến Km78-Km153 (bao gồm cả 12 vị trí xử lý cấp bách trước mắt) thành một dự án tổng thể kiên cố hóa chung cho QL6. Giao Vụ KHĐT chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện việc lập dự án này, tiến hành song song với việc triển khai thi công 12 vị trí cấp bách trên công trình, hoàn thành trong thời gian sớm nhất trình Bộ xem xét phê duyệt dự án;
- Định kỳ hàng tháng, Sở GTVT Hòa Bình có báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện, các vướng mắc trong quá trình triển khai và các đề xuất, kiến nghị (qua Cục QLXD & CL CTGT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam).
Thừa lệnh Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan đơn vị có liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr.Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr.Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- TEDI;
- Lưu VP, TH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
đã ký
Nguyễn Văn Lưu