VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KIÊNGIANG

Ngày 13 tháng 11 năm 2013, tại trụsở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo tỉnhKiên Giang. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc,sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo xin tạm ứng vốnngân sách trung ương để chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm tạo quỹ đấtsạch đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển đảo Phú Quốc; hỗ trợ kinh phí cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện Dự án "Xây dựng hệ thống hồ sơđịa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Kiên Giang"; ý kiến củalãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan vàtỉnh Kiên Giang khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Thông báo số 426/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giangchủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, cơ quan liên quan và đối tác đầu tưSingapore nghiên cứu địa điểm đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt để có kếhoạch đền bù giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư.

3. Về ứng vốn thực hiện bồi thường,giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm tạo quỹ đất sạch để giao đất chonhà đầu tư Singapore thực hiện dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc:

a) Đồng ý về chủ trương, Tỉnh xâydựng đề án về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đểthực hiện giao đất đối với các dự án đã được nhà đầu tư thống nhất, trong đólàm rõ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác,tiến độ, phân kỳ thực hiện và thẩm định vốn đối với phần vốn hỗ trợ từ ngânsách Trung ương theo quy định.

b) Căn cứ tiến độ thực hiện và khảnăng cân đối ngân sách Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính xem xét, đề xuất mức vốn ứng trước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về hỗ trợ kinh phí cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địachính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai: Tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012của Quốc hội và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011; số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn các địa phương xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệuquản lý đất đai thống nhất chung toàn quốc đảm bảo có hiệu quả. Giao Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liênquan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7866/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời tổnghợp nhu cầu các địa phương (trong đó có Kiên Giang) đề xuất mức hỗ trợ, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Thư ký PTTg Vũ Văn Ninh, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng