BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 60/TB-PTPL ngày14.4.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK Thép không gỉ dạng thanh - Stainless Steel Bright Round Bars AISI 304, kích thước 5 - 8 - 10 - 16 - 25 - 35 - 40 - 55 - 101,6mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Phú Hòa.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 879/NKD01 ngày 25.3.2014 tại Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không gỉ dạng thanh, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 40mm, đã được gia công kết thúc nguội.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stainless Steel Bright Round Bars AISI304.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 40mm, đã được gia công kết thúc nguội.

Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI 304

Nhà sản xuất: Viraj Profiles Ltd.

thuộc Nhóm 7222: Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác; Phân nhóm 7222.20: - Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội; Mã số 7222.20.10: - Có mặt cắt ngang hình tròn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng;
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường