BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4356/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 488/TB-PTPLHCM-14 ngày 14/03/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: Thép cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, không mạ, không hợp kim: Cold rolled steel ribbon SK5 T1,0*46*C (1,0mmx46mm)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP CN chính xác VN (Vietnam precision industrial JSC);

Địa chỉ: VIII-I KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai;

Mã số thuế: 3600244282.

3. Số, ngày tờ khai hải quan:Tờ khai số 4534/NKD05 ngày 16/12/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C ≈ 0,87% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ (1,0x46)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Cold rolled steel ribbon SK5 T1,0*46*C

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C ≈ 0,87% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ (1,0x46)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: SK5

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 72.11 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng; phân nhóm - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội); phân nhóm 7211.29 - - Loại khác; mã số 7211.29.20 - - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Thống Nhất - Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- TT PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường