BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4359/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩuViệt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việcban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàngchịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. HảiPhòng tại thông báo số 0198/TB-CNHP ngày 21/02/2014 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: CTM: Chất tạo màu Color Rubber Masterbatch R-1081 (là hỗn hợp có các thành phần chính là: Hợp chất polyme hữu cơ, có công thức {-R-}n và chất độn cao lanh có công thức (Al2O3)x, (SiO2)y, (Na2O)z ngoài ra còn có chất màu vô cơ oxit sắt (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Everbest Việt Nam Limited; Địa chỉ: Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh; Mã số thuế: 5700466892.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1196/NGC01 ngày 08/01/2014 tại Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thuốc màu hữu cơ tổng hợp.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Color Rubber Masterbatch R-1081.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chất màu hữu cơ tổng hợp.

Ký, mã hiệu, chủng loại: R-1081.

Nhà sản xuất: Taiwan Hi-Tex Colorants Co.,Ltd.

thuộc nhóm 32.04 "Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học". phân nhóm "- Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này", mã số 3204.17.00 "- - Thuốc màu và các chế phẩm của chúng" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường