BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4363/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 218/TB-PTPLHCM-14 ngày 25/01/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc màu chứa hàm lượng dioxit titan 80% trở lên theo trọng lượng khô, dạng bột (dùng sản xuất mực in)/ Titanium dioxide Rutile Grade R-129.

2. Đơn vị nhập khẩu: Cty TNHH Sakata Inx Việt Nam; Địa chỉ: 33 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 0303177976.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 54/NKD05 ngày 03/01/2014 tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc màu chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên theo trọng lượng khô, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Titanium dioxide Rutile Grade R-129.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc màu chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên theo trọng lượng khô, dạng bột.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Grade R-129.

Nhà sản xuất: Anhui Herrman Impex Co.,Ltd.

thuộc nhóm 32.06 "Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuốc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học", phân nhóm "- Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan", phân nhóm 3206.11 "- - Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô", mã số 3206.11.10 "- - - Thuốc màu" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN - Cục Hải quan Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường